Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som du kan bære i et kjede rundt halsen.

Du kan utløse alarmen dersom du faller, blir syk eller trenger akutt hjelp. Alarmen går direkte til pleierne i hjemmesykepleien som tar kontakt med deg med det samme og avklarer behovet ditt. Har du behov for hjelp får du det innen kort tid uansett når på døgnet du trenger det.

Du kan søke om trygghetsalarm dersom du:

  • Er eldre og har nedsatt helse.
  • Er kronisk syk eller har funksjonsnedsettelser.
  • Bor alene og føler deg utrygg.

Du må betale en egenandel for å ha trygghetsalarm, se kommunens gebyrregulativ for pris.

Vilkår

Når kommunen vurderer søknaden din, vil de se på om det foreligger:

  • sykdom eller forhold som kan gi akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • problemer knyttet til utrygghet eller engstelse

Kommunen vil også vurdere om for eksempel mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet.

Lover

Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg.

Veiledning

I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger trygghetsalarm.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan få en annen til å søke på dine vegne. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. forvaltningsloven eller pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Kontakt

Marianne Garshol Syversen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 489 51 917