Koordinerende team

Koordinerende team - knutepunkt for samhandling.

I Folldal kommune har vi et koordinerende team.

Koordinerende team skal være en adresse for henvisninger til habilitering* og rehabilitering*. Teamet skal blant annet ha oversikt over rehabiliteringsbehovet i kommunen, det skal sikre at individuelle planer* utarbeides og gjennomføres. Teamet skal fremme samarbeid og tverrfaglig tenking innad i kommunen og mellom kommunen og andre som vi samarbeider med (som helseforetak, hjelpemiddelsentral og andre). En viktig del av teamets arbeid er også å bidra til økt kompetanse i vår organisasjon.

Formålet med koordinerende team er at vi best mulig kan bidra til at brukere som har behov for tjenester fra ulike aktører skal motta et helhetlig tjenestetilbud.

Medlemmer av koordinerende team:

  • Enhetleder HRO (leder av teamet)
  • Helseavdelingen: kommunefysioterapeut (rehabiliteringskontakt), ergoterapeut, helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier
  • Avdeling for miljø- og oppfølgingstjenesten (MOT) v/avdelingsleder
  • Avdeling for hjemmebaserte tjenester v/avdelingsleder 
  • Kommunelege 1, enhetsleder oppvekst og andre aktuelle fagtjenester kan delta ved behov.

Teamet har møter annenhver måned. På møtene blir henvisninger fra brukere, søknader om individuell plan, tildeling av koordinator for individuell plan og ulike tiltak for å få økt kunnskap – både innad og utad - om teamets oppgaver behandlet.

Definisjoner:

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. (fra forskrift for habilitering og rehabilitering)

Individuell plan er at det skrives opp (planlegges) hvilke tiltak som skal settes i gang når, og hvem som skal ha ansvar for gjennomføringen av tiltakene - brukeren selv eller andre i samarbeid med brukeren. Planen «eies» av brukeren selv. Personer som har langvarige og sammensatte tjenestebehov har rett til en slik plan. Planen skal være med på å sikre at det er et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tilbud av tjenester.

--

Koordinatoren for individuell plan skal være brukerens støtte i hjelpeapparatet, og skal bidra til at brukeren får et tilbud som henger sammen og som er relevant.

Koordinerende team har også som oppgave å bidra til økt kunnskap om rehabilitering og habilitering i vår organisasjon, og hos dem vi samarbeider med. Teamet arrangerer jevnlig «opplæringssamlinger» med relevante tema.

For å oppnå det overordnede målet med at (re-)habilitering skal føre til selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet, så er det viktig at det legges til rette for aktiv brukermedvirkning. Vi ønsker at brukerne deltar i planlegging, utforming, utøving og evaluering av tilbudet som gis.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller du mener at en individuell plan vil være til stor hjelp i din situasjon kan du ta kontakt med oss – enten direkte via din primære kontaktperson eller til lederen av teamet.

Kontakt

Kari Stina Hjerkinn Rabbum
Leder HRO
E-post
Telefon 47 48 43 93
Mobil 47 48 43 93