Koordinerende team

Koordinerende team - knutepunkt for samhandling.

I Folldal kommune har vi et koordinerende team.

Koordinerende team skal være en adresse for henvisninger til habilitering* og rehabilitering*. Teamet skal blant annet ha oversikt over rehabiliteringsbehovet i kommunen, det skal sikre at individuelle planer* utarbeides og gjennomføres. Teamet skal fremme samarbeid og tverrfaglig tenking innad i kommunen og mellom kommunen og andre som vi samarbeider med (som helseforetak, hjelpemiddelsentral og andre). En viktig del av teamets arbeid er også å bidra til økt kompetanse i vår organisasjon.

Formålet med koordinerende team er at vi best mulig kan bidra til at brukere som har behov for tjenester fra ulike aktører skal motta et helhetlig tjenestetilbud.

Definisjoner:

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. (fra forskrift for habilitering og rehabilitering)

Individuell plan er at det skrives opp (planlegges) hvilke tiltak som skal settes i gang når, og hvem som skal ha ansvar for gjennomføringen av tiltakene - brukeren selv eller andre i samarbeid med brukeren. Planen «eies» av brukeren selv. Personer som har langvarige og sammensatte tjenestebehov har rett til en slik plan. Planen skal være med på å sikre at det er et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tilbud av tjenester.

Medlemmer av koordinerende team:

  • Enhetleder HRO (leder av teamet)
  • Helseavdelingen v/kommunelege 1, helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og psykiatrisk sykepleier
  • Avdeling for miljø- og oppfølgingstjenesten (MOT) v/avdelingsleder
  • NAV v/kommunal saksbehandler
  • Avdeling for hjemmebaserte tjenester v/avdelingsleder

Teamet har møter en gang i måneden. På møtene blir henvisninger fra brukere, søknader om individuell plan, tildeling av koordinator for individuell plan og ulike tiltak for å få økt kunnskap – både innad og utad - om teamets oppgaver behandlet.

Koordinatoren for individuell plan skal være brukerens støtte i hjelpeapparatet, og skal bidra til at brukeren får et tilbud som henger sammen og som er relevant.

Koordinerende team har også som oppgave å bidra til økt kunnskap om rehabilitering og habilitering i vår organisasjon, og hos dem vi samarbeider med. Teamet arrangerer jevnlig «opplæringssamlinger» med relevante tema.

For å oppnå det overordnede målet med at (re-)habilitering skal føre til selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet, så er det viktig at det legges til rette for aktiv brukermedvirkning. Vi ønsker at brukerne deltar i planlegging, utforming, utøving og evaluering av tilbudet som gis.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller du mener at en individuell plan vil være til stor hjelp i din situasjon kan du ta kontakt med oss – enten direkte via din primære kontaktperson eller til lederen av teamet.

Dokument: