Miljø- og oppfølgingstjenesten (MOT)

Vi yter tjenester til mennesker med ulike grader av, og former for funksjonsnedsettelse og utviklingshemming.

Virksomheten omfatter følgende tjenesteområder:

 • Bofelleskap med heldøgns tjeneste
 • Avlastningsopphold i avlastningsleilighet
 • Boveiledning
 • Sommeraktivitet
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse ( BPA )

Vi som jobber i MOT har ulik utdanning og kompetanse:

 • Vernepleiere
 • Sykepleiere
 • Barnevernspedagoger
 • Helsefagarbeidere
 • Omsorgsarbeidere
 • Hjelpepleiere
 • Assistenter

Ved behov for tjenester må man søke om dette – lenke til søknadsskjema.

Omfanget av tjenester baseres på faglige vurderinger, og det gis vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukertjenesteloven.

Ved behov for bistand til utfylling av skjema, kontakt avdelingsleder (se kontaktinfo under)

Kontakt

Hilde Østby Brendryen
Avd.Leder mot
E-post
Telefon 40 42 70 26
Mobil 97 57 32 99