Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang eller omsorg ved livets slutt, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem.

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem. Du kan få tilbud om:

  • døgnopphold (opphold dag og natt) 
  • dagopphold (opphold uten overnatting)
  • nattopphold (opphold med overnatting, men du er hjemme på dagtid)

Målgruppen for denne tjenesten er personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode i form av:

  • rehabilitering og opptrening for å få tilbake funksjonsevne, 
  • habilitering og opptrening av funksjoner man ikke har hatt tidligere, eller
  • medisinsk utredning etter sykdom eller skade

Vilkår

Du får ikke dekket ditt behov for rehabilitering, habilitering eller utredning etter sykdom eller skade ved å bo hjemme.

Du må betale en egenandel for korttidsopphold på sykehjem. Har du hjemmeboende ektefelle, mindreårige barn eller andre økonomiske forpliktelser, kan du søke om redusert egenandel.

Egenandelen er fastsatt i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 4 og satsene gjelder for ett år av gangen. Du finner også satsene for betaling i kommunens gebyrregulativ.

Lover
Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om korttidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Godkjenner kommunen korttidsopphold på sykehjem, får du en skriftlig avgjørelse om varighet og hvordan oppholdet organiseres.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Kontakt

Lene Wangen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 94 84 36 97