Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en bolig for deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre helsemessige årsaker.

Boligen er tilpasset for bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta heldøgnsomsorg. Boligen skal være ditt eget hjem. Du betaler husleie og mottar hjemme-tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kommunen har et begrenset antall omsorgsboliger, og du kan derfor bli satt på venteliste.

Målgruppen for denne tjenesten er

 • Pleietrengende eldre.
 • Kronisk syke.
 • Personer med varig funksjonsnedsettelse.

Om omsorgsboligene

 • Leilighet  i direkte tilknytning til Folldal bo- og servicesenter.
 • Postkasse ved egen inngangsdør.
 • Aviser og telefon må hver enkelt leietaker holde selv.
 • Medisiner og annet forbruksmateriale(f.eks: hudkremer, plasthansker) skal den enkelte holde selv.

Beboeren må på lik linje med andre hjemmeboende selv søke på tjenester som

 • Hjemmesykepleie.
 • Hjemmehjelp.
 • Matombringing. (Det er også mulighet til å innta måltidene i kantina).
 • Trygghetsalarm.
 • Hjelpemidler

Du må betale husleie til kommunen. Leieprisen avhenger av boligens standard og størrelse. Hvis du får problemer med å betale husleien, kan du søke om bostøtte etter vanlige regler.

Søknadsskjema

Lenke til skjemaer ("Helse- og omsorgstjenester")

Lover
Veiledning

For å få omsorgsbolig, sender du søknad til kommunen. Trenger du hjelp, kan kommunen fortelle hva søknaden bør inneholde og hjelpe deg med å søke. Hvis en annen søker på dine vegne, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Du vil motta et skriftlig svar på søknaden fra kommunen. Blir søknaden godkjent, men kommunen ikke har ledig omsorgsbolig, vil du bli satt på venteliste. Får du avslag på søknaden, må kommunen begrunne avslaget.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen