Vann og avløp

Folldal kommune har to vannforsyningssystem. Folldal vannverk ivaretar vannforsyning til eiendommer fra Gorrbekken i vest til Geitryggen i øst, herunder en del eiendommer på sørsida av Folla.

Dalen vassverk ivaretar vannforsyning fra Borkhus via Dalholen sentrum, deler av Dalgårdsgrenda, samt eiendommer vestover langs Fv29.Vannforsyningen i Folldal kommer fra grunnvannsbrønner.

Kommunen har to avløpsanlegg, ett for Folldal sentrum (fra Gorrbekken til Krokhaug) og ett for Dalholen (sentrum, deler av Dalgardsgrenda samt Furuhovdan / Dalholen Hytteområde). Begge avløpsanleggene er basert på naturlig infiltrasjon i laguner, der en tar ut slammet i forkant i egne slamavskillere.

Vann- og avløpsanleggene omfatter godt over 100 km ledningsnett med tilhørende kummer og armaturer.

Kommunen har også inngått driftsavtale med det private vannverket Grimsbu Vannverk og ivaretar daglig overvåkning og driftskontroll for dette

 

Kommunalteknisk vakt: Tlf 995 87 411