Beredskap - kriseledelse

Krise er en uønsket hendelse eller flere hendelser som er mer omfattende enn det ordinære tjenesteapparatet i kommunen kan håndtere tilfredsstillende.

Aktuelt nå; Situasjonen i Ukraina - hold deg oppdatert på sidene til Statsforvalteren.no

Du er en del av Norges beredskap: www.sikkerhverdag.no


Kjennetegn ved kriser:

 • En alvorlig hendelse som kommer overraskende på virksomheten, og hvor det er behov for rask handling og ekstraordinære tiltak.
 • Innledningsvis er det stor usikkerhet om krisens art, omfang og retning.
 • Hendelsen og situasjonen er preget av tidspress, usikkerhet og fokus på kortsiktige løsninger.
 • Virksomheten opplever mangel på informasjon, intens interesse fra utenforstående og fra media.

Dersom det oppstår en krise, samles kommunens kriseledelse for å vurdere forsterkede tjenester for å ta hånd om forulykkede, pårørende og andre berørte.

Typiske eksempler på situasjoner som utløser at kriseledelsen møtes, er strømbrudd, større uhell, skader eller dødsfall som berører flere av kommunens innbyggere, epidemier, flyulykker med mer.

Den kommunale kriseledelsen er særlig oppmerksom på betydningen av å ta hånd om rammede og berørte på en betryggende måte. Kommunen har et psykososialt kriseteam som består av ressurspersoner som kan kalles ut på kort varsel. Se informasjon om psykososialt kriseteam under.

Prioriterte oppgaver for kriseledelsen:

 • Lede/samordne, skaffe seg oversikt over krisesituasjonen
 • Avklare forholdet til politiet. Holde løpende kontakt med lokal redningssentral
 • Varsle Fylkesmannen i Hedmark
 • Informasjon
 • Beslutte og iverksette nødvendige tiltak etter samråd med skadestedsledelsen

Mindre hendelser og uhell tar kommunens vanlige tjenesteapparat seg av uten at kriseledelsen blir satt i arbeid.

Folldal kommunes kriseledelse består av:

Tittel

Navn

Tlf

OrdførerKristin Langtjernet, nestleder48841577
KommunedirektørMalin Wassdahl, leder99702594
Enhetsleder Teknisk, landbruk og utvikling (TLU)Ole Håkon Flatøy, beredskapskontakt91717785
Enhetsleder Helse, rehabilitering og omsorg (HRO)  
Enhetsleder Service og kulturÅse Nøkleby Brendryen47979021
Enhetsleder OppvekstStian Slemmen Tørhaug91611211

 

Støttegruppe - psykososial støtte ved kriser i rammen av beredskapsplanene

Folldal kommune har en tverrfaglig støttegruppe som kan kontaktes ved:

 • Barns alvorlige sykdom eller død
 • Ulykker
 • Selvmord
 • Kriser

Kontakt legevakt hvis du har behov for å komme i kontakt med støttegruppen.

 • Legevakt (kl 08-15:30):  489 48 826
 • Legevakt (etter kl 15.30/helg): 116 117 / 62 48 22 11

Gruppen består av:

 • Kommunelege (leder av gruppen)
 • Soknepresten
 • 2 psykiatriske sykepleiere
 • Helsesøster