Interkommunale samarbeid

For en del tjenester er det hensiktsmessig å søke samarbeid med andre kommuner i interkommunalt samarbeid. Dette kan være innenfor områder der kommunen alene vil ha et lite fagmiljø som f. eks barnevern m.m. Andre grunner til å inngå slikt samarbeid kan være at vaktbelastningen på våre ansatte blir for stor som for eksempel legevakt. Kravet til kompetanse kan også være en viktig grunn til at kommunene inngår slikt samarbeid. Man kan også gjennom samarbeid bygge ned sårbarheten ved vakanser i stillinger.

Folldal kommune har flere interkommunale samarbeid. Vi foretar også en del tjenestekjøp. På svært mange fagområder er det også ulike faglige, uformelle nettverk for gjensidig støtte og diskusjon. Disse er ikke opplistet i vedlagt oversikt. Imidlertid er det forsøkt å synliggjøre det mer formelle samarbeidet der kommunen deltar, og der vi har økonomiske forpliktelser.

Ordning

Enhet

Rådmann  
Regionrådet Kommunelovens 27
Revisjon Fjell IKS IKS
Kontrollutvalg Fjell IKS* IKS
Arbeidsgiverkontrollen Kjøp av tjenester
Barnevern Vertskommune
Rørosregionen næringshage Aksjeeier
HRO  
Legevaktsformidling Vertskommune
Legevakt Vertskommune
Jordmortjeneste Kjøp av tjenester
TLU  
110-sentral for innlandet Vertskommunesamarbeid
FIAS Aksjeeier
Geodata/NØGIS Vertskommune
Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS
NAV  
Krisesenter Kjøp av tjenester
Overgrepsmottak Kjøp av tjenester
Meskano AS Aksjeeier
Norskopplæring for voksne innvandrere Vertskommune
Service og kultur  
Abakus AS - innkjøp Aksjeeier
IKT Fjellregionen IKS (FARTT) IKS
IKA Opplandene IKS Kommunelovens §27
Ttrafo (Teater i Fjellregionen) Vertskommune
Anno museum, Nord-Østerdal Aksjeeier via stiftelsen Nord-Østerdalsmuseet
Skole  
PP-tjeneste inkl. logoped Vertskommune