Høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022-2025

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag
til Folldal kommunes kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer 2022-2025 ut til høring og offentlig ettersyn i
perioden 07.06.2022 – 16.08.2022 etter 1. gangs behandling
i formannskapet 02.06.2022, sak 49/22.
Planforslaget finner du elektronisk her: