Kunngjøring av planvedtak

Kommunestyret vedtok i sitt møte 07.09.2023 i sak 32/23, kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 mål og strategier.

Saksframlegg og plandokumenter finnes elektronisk på kommunens hjemmesider: Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyrets vedtak av samfunnsdelen kan ikke påklages.