Boligtomter i Folldal

Bygge bolig i Folldal? Regulert boligfelt eller spredte strøk?

Det er gode muligheter for bygging av egen bolig i Folldal, enten du foretrekker bygging i boligfelt eller i spredte strøk. Nedenfor følger en oversikt over hva som finnes og hvordan du går fram for å komme videre:

Tomter i kommunale boligfelt

På Dalholen er det ledige tomter på Dalholen boligfelt Alle tomter er tilknyttet kommunal veg og kommunalt vann- og avløpsnett. En av tomtene (139/88) er i privat eie, de øvrige selges av kommunen. 

I Folldal sentrum er det ledige tomter i Garbergåsen. Alle tomter er tilknyttet kommunal veg og kommunalt vann- og avløpsnett.

På Krokhaug er det ledige tomter i Krokhaug boligfelt Alle tomter er tilknyttet kommunal veg og kommunalt vann- og avløpsnett.

I Grimsbu er det ledige tomter på boligfeltet ved Grimshallen Alle tomter er tilknyttet kommunal veg (pr. nå ikke utbygd i sin helhet). I Grimsbu er det privat vannverk (Grimsbu Vannverk) og private avløpsanlegg for hver eiendom.

Generelle opplysninger, priser m.v.

De fleste boligtomtene er 1 – 1,5 da store. Kommunen har fastsatt tomtepris til kr. 50,- pr m2. I tillegg kommer det for de fleste tomter omkostninger som oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyr. En tomt på 1 da vil komme på ca. kr. 75.000,-  

For tomter som tilknyttes kommunale vann- og avløpsledninger må det også betales tilknytningsgebyrer, vann kr. 15.000,- og avløp kr. 15.000,-.

Nærmere opplysninger om reguleringsbestemmelser m.v. finnes på kommunens kartløsning eller direkte i arealplaner.no.

Spredt boligbygging

Kommuneplanens arealdel åpner for spredt boligbygging i relativt store områder.

For nærmere avgrensning, bestemmelser om bygging m.v. kan en gå inn på kommunens kartløsning eller arealplaner.no. Områder der spredt boligbygging er tillatt har betegnelsen LNF B.

Kommunen bistår gjerne med ytterligere informasjon, opplysninger om aktuelle grunneiere m.v.

Sjekkliste - spredt boligbygging

PBL kapittel 27 og jordlovens § 12 medfører at visse ting må være på plass før en boligtomt innenfor disse områdene kan godkjennes.

 1. Grunneier må være villig til å selge grunn.
 2. Området må fortrinnsvis ligge i kommuneplanens arealdel som LNF-B med spredt boligbebyggelse.
 3. Det må avtales at tomta kan få en sikret og tinglyst adkomstveg.
 4. Tomta må kunne sikres drikkevann, fortrinnsvis fra off. nett dersom dette finnes i rimelig nærhet. Alternativet er privat brønn/borehull. I dette må også brannberedskapen vurderes.
 5. Tomta må tilknyttes eksisterende avløpsnett dersom slikt finnes i rimelig nærhet. Hvis ikke, må konsulent med hydrologisk kompetanse bekrefte om det er mulig å infiltrere toalettholdig avløpsvann på tomta. Henviser ellers til lokal avløpsforskrift - Forskrift om utslipp av sanitært  avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner, Hedmark - Lovdata
 6. Kraftlaget (NØK) må kontaktes om mulighet og kostnader for framlegging av strøm.
 7. Det må ikke være fare for flom, skred eller påviste kulturminner på tomta.
 8. Se til at bestemmelser B14-B16 og retningslinjer under pkt. 4.5 i kommuneplan følges.
 9. Ta kontakt med kommunen for å få en foreløpig vurdering herfra før det fylles ut søknader og inngås avtaler med grunneier.

Legg med et vedlegg der det kortfattet gis en beskrivelse på planene.

 

Behandlinger:

 1. Først må landbruksforvaltningen behandle søknaden om fradeling hjemlet i jordlov. 
 2. Dersom den innvilges med hjemmel i jordlov, kan den behandles med hjemmel i plan- og bygningslov.  
 3. Folldal kommune foretar deretter oppmåling og matrikulering av tomta uten unødig opphold. 
 4. Etter at tinglyst matrikkelbrev blir utstedt, kan tomta skjøtes over til ny eier. 

Kontakt

Trond Tangen-Langseth
Ingeniør
E-post
Telefon 45 72 47 24
Mobil 45 72 47 24
Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 91 71 77 85