Planstrategi

§ 10-1 Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Vedtatt i kommunestyret 10.09.2020

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 48 88 28 65