Planstrategi

§ 10-1 Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Vedtatt 13.10.2016

Forslag til vedtak i kommunestyret 10.09.2020:
Forslag endelig vedtak kommunal planstrategi 2020-2023 Folldal kommune_med rettelse (PDF, 3 MB)