Kulturminner og museer

Musea i Nord-Østerdal

  • Musea i Nord-Østerdalen er i all hovedsak et friluftsmuseum med 11 avdelinger spredt rundt i 6 kommuner i Nord-Østerdalen.
  • Folldal bygdetun er et av friluftsmuseene i Folldal. Her kan du også lese mer om Vassaga i Mellombekken, Ryeng skole og BP-stasjonen i Grimsbu.
  • Folldal Gruver er et gammelt bergverkssamfunn, bygget opp rundt kobbergruven fra 1748. Området består av 70 bygninger, gruveganger, slagghauger og tipper. I dag er området et aktivt museum med utstillinger, merkede stier, kafé, overnatting og hovedattraksjonen; Gruva.
  • Arkivprosjekt Folldal Verk. En liten milepæl er passert i prosjektet med ordninga av arkivmaterialet etter Folldalsverket, i og med at en nå er ferdig med det omfattende kart- og tegningsmaterialet etter det engelske selskapet The Foldal Copper & Sulphur Co. Ltd.

Kulturminner og kulturminneplan

I Folldal er det kulturminner som vitner om bruk av fjellet i lang tid. Det er store fangstanlegg fra jernalder eller middelalder med flere titalls fangstgroper i Grimsbu, Dalholen og Atndalen. Det finnes også anlegg for jernvinne i et mindre antall spredt innafor Folldal sine grenser.

Einunndalen, Kakelldalen og de mange gardene i Folldal viser at landbruk og husdyrhald har lange tradisjoner i området.

Hovedgruva ved Folldal Verk er det kulturminnet som kanskje er mest synlig for de fleste i hverdagen. Det finnes kulturminner som er knytta til gruvedrifta over alt i kommunen; fra boligbrakker og grunnmurer på Geitryggen til kullmiler mange plasser. Riksantikvaren har satt i gang en fredningsprosess for hovedgruva. Dette kan du lese mer om på Riksantikvarens hjemmeside

kulturminnesok.no kan du se hvilke kulturminner som er registrert i Riksantikvarens database. Du kan lese mer om hvert minne ved å trykke på de enkelte punktene. Søk på Folldal, trykk på «Kart» og «Se flere treff».

Det arbeides med en egen plan for kulturminner i Folldal. Les mer om dette her; "Planer under arbeid".

Immaterielle kulturminner

Immaterielle kulturminner er uttrykksformer som dans, handverk, musikk, litteratur og mye mer. Det er gjort stor innsats av frivillige for å dokumentere dette i forskjellige former. Det finnes ikke et register for dette på samme måte som for fysiske kulturminner, men mye av dokumentasjonen er å finne på Folldal bibliotek.

 

Kontakt

Ellen Engh
Konsulent
E-post
Telefon 45 73 43 09
Mobil 45 73 43 09