Planer under arbeid

Plan- og bygningsloven gir krav til medvirkning i planprosessen. For at Folldal kommune skal ha et godt grunnlag for å vedta nye planer, avhenger dette av innspill og merknader fra aktørene i planprosessen. Innspill og merknader sendes kommunen i forbindelse med kunngjøring av planoppstart og når planen legges ut på høring.

Hvilke planer som er under arbeid og informasjon om planprosessen finner du nedenfor:

Planer under arbeid

Revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2028

Høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til Folldal kommunes arealdel 2018-2028 ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 04.09.2018 – 19.10.2018 etter 1. gangs behandling i formannskapet 30.08.2018, sak 62/18. Se særutskrift. (PDF, 516 kB)

Merknader til planforslaget:

Skriftlige merknader til planforslaget sendes per brev eller epost til:

Folldal kommune
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL

Epost: postmottak@folldal.kommune.no

Spørsmål

Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:

Planforslaget består av følgende dokumenter:

– viser de ulike formålene og hensynene. Plankartet med tilhørende informasjon vil også være tilgjengelig via kommunens kartløsning: Kommunekart.

– bestemmelser og retningslinjer som gjelder for hele kommunen, spesielle formål eller for å ivareta ulike hensyn. Som vedlegg er det en oversikt over endringer fra bestemmelser og retningslinjer vedtatt i 2011.

– beskrivelse av vurderinger som er gjort i planprosessen samt utredning av konsekvenser endringene i arealplanen vil ha for miljø og samfunn.

– vurdering av risiko- og sårbarhetsforhold for formål avsatt til utbyggingsformål. Utarbeidet og vedtatt i 2010/2011, oppdatert i forbindelse med denne planprosessen.

– viser dyrket og dyrkbar jord.

– viser viktige grus- og pukkresurser i kommunen.

– viser oversikt over fritidsbebyggelse i LNF. Kartet viser hvilke fritidseiendommer hvor tiltak må behandles som dispensasjon og hvilke eiendommer hvor tiltak er tillatt innenfor gitte bestemmelser.

– viser hvor i kommunen det kan være fare for flom, ras og skred samt fareområder for nedlagte gruveganger, skytebane og høyspent. Vil også være tilgjengelig via kommunens kartløsning: Kommunekart.

Gjeldende arealdel:

Gjeldende arealdel ble vedtatt 29.09.2011.


For å kunne se mer detaljer i plankartet henvises det til kommunens kartsider:
Kommunekart

Plankartet for kommuneplanens arealdel finner du slik:

 • Velg kommune – Folldal
 • Bla deg nedover i rullgardinmenyen til venstre og merk av for kommuneplan
 • Søk eller gå i kartet til det området du er interessert i
 • Informasjon om arealformål finner du ved å trykke i kartet, se på kartlagsinfo som vises til høyre i skjermbildet og deretter velge kommuneplan.

Planprogram:

Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 15.06.2017. Her finnes bl.a. rammer for innspill og oversikt over planprosessen.

 

Allmøte:

Det ble arrangert allmøte torsdag 21.09.2017 kl. 19:00 på Flerbrukshuset. Her ble det gitt informasjon om planprosessen, det ble diskutert ulike løsninger på problemstillinger knyttet til arealdelen, gjeldende kommuneplan ble presentert samt fakta om boliger, fritidsboliger og næring i kommunen. Det kom noen innspill fra publikum. På møte var det både representanter fra det politiske miljøet i Folldal og administrasjonen. Det møtte ca. 40 personer på allmøtet.

Planprosessen med frister, aktiviteter og involvering:

Utredninger og planløsninger:

  April – september 2017 September 2017 Oktober – desember 2017 Desember 2017- jan 2018

Desember 2017-mars 2018

Aktivitet Kartlegging Åpne møter Innspillrunde Vurdering av innkomne innspill Planforum
Aktører Administrativ arbeidsgruppe Administrativ arbeidsgruppe organiserer og har ansvar. Innbyggere i Folldal, nabokommuner, næringsliv, lag og foreninger inviteres. Innbyggere i Folldal, nabokommuner, næringsliv, lag og foreninger. Administrativ gruppe og politisk styringsgruppe Administrativ arbeidsgruppe og politisk styringsgruppe. Regionale myndigheter.
Medvirkning   Informasjon om planarbeidet, oppfordre til innspill og involvere partene. Alle berørte parter inviteres til å komme med innspill til revideringen.   Avklaring av utfordringer med regionale myndigheter.

 

Utarbeide planforslag og planbehandling:

  Desember 2017-feb. 2018 Februar – april 2018 April 2018 April – juni 2018 April – juni 2018

Sept – okt 2018

Nov – des 2018

Aktivitet

Utarbeidelse av KU og ROS Utarbeidelse av plan-dokumenter: plankart, planbeskrivelse og bestemmelser.

Første gangs behandling av planforslag. Utleggelse til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn av planforslag Åpent informasjons-møte hvor høringsforslaget beskrives. Bearbeiding av planforslag mht. til innkomne merknader. Andre gangs behandling av planforslaget og endelig vedtak.

Aktører

Administrativ arbeidsgruppe og politisk styrings-gruppe Administrativ arbeidsgruppe og politisk styringsgruppe Formannskapet Regionale myndigheter, innbyggere i Folldal og andre som berøres av planen. Administrativ arbeids-gruppe, politisk styrings-gruppe + innbyggere og andre berørte parter.

Administrativ arbeids-

gruppe og politisk styrings-gruppe.
Formannskapet og kommunestyret.

Medvirkning

     

Mulighet til å komme med merknader til forslag til plan-dokumenter.

Bekjentgjøring og beskrivelse av planforslaget for å gi berørte parter bedre grunnlag for å komme med merknader.

   

 

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2029

Det arbeides med den første kulturminneplanen for Folldal kommune. Denne skal gi en oversikt og vise prioriteringer for de viktigste kulturminnene og kulturmiljøene i kommunen og inneholde en handlingsdel med konkrete tiltak. Folldals kulturminneplan utformes som en kommunedelplan og følger plan- og bygningslovens regler.

 

Skriftlige merknader og innspill til planarbeidet sendes til:

postmottak@folldal.kommune.no eller

Folldal kommune
Gruvvegen 7
2580 Folldal

Frist for merknader og innspill: 23.11.2018.

Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:

Rannveig Fridtun Øyen. Epost: rannveig.fridtun.oyen@folldal.kommune.no

Allmøte

Det ble holdt åpent møte onsdag 12.09.2018 på Gruvekroa. Det ble informert om hva en kulturminneplan er og hva slags arbeid som har blitt gjort hittil, samt vist bilder av kulturminner fra forskjellige kategorier i Folldal. Om lag 20 hadde møtt opp. Det ble stilt spørsmål og tipsa om kulturminner.

 

 

 

Medvirkning

Medvirkning i forbindelse med planprosesser er i henhold til plan- og bygningsloven rett til å:

 • Få informasjon
 • Aktivt bli gjort kjent med planforslaget
 • Bli lyttet til
 • Få formidlet sine innspill og sine merknader til beslutningsorganene
 • Få informasjon om planmyndighetenes begrunnelse.

Aktører i planprosessen

 • De som omfattes av planen, grunneiere
 • Naboer og gjenboere til planen
 • Leietakere
 • Myndigheter som har interesse i saken
 • Kommunale enheter og råd
 • Organisasjoner og lokale lag og foreninger som har interesse i saken
 • Brukere (bl.a. barn og unge)
 • De som mener seg berørt
 • Offentligheten