Planer under arbeid

Plan- og bygningsloven gir krav til medvirkning i planprosessen. For at Folldal kommune skal ha et godt grunnlag for å vedta nye planer, avhenger dette av innspill og merknader fra aktørene i planprosessen. Innspill og merknader sendes kommunen i forbindelse med kunngjøring av planoppstart og når planen legges ut på høring.

Hvilke planer som er under arbeid og informasjon om planprosessen finner du nedenfor:

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2029

Det arbeides med den første kulturminneplanen for Folldal kommune. Denne skal gi en oversikt og vise prioriteringer for de viktigste kulturminnene og kulturmiljøene i kommunen og inneholde en handlingsdel med konkrete tiltak. Folldals kulturminneplan utformes som en kommunedelplan og følger plan- og bygningslovens regler.

Frist for merknader og innspill er ute. Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:
 • Ylva Lindgren (starter 02.09.19)

Allmøte

Det ble holdt åpent møte onsdag 12.09.2018 på Gruvekroa. Det ble informert om hva en kulturminneplan er og hva slags arbeid som har blitt gjort hittil, samt vist bilder av kulturminner fra forskjellige kategorier i Folldal. Om lag 20 hadde møtt opp. Det ble stilt spørsmål og tipsa om kulturminner.

 

 

 

Medvirkning

Medvirkning i forbindelse med planprosesser er i henhold til plan- og bygningsloven rett til å:

 • Få informasjon
 • Aktivt bli gjort kjent med planforslaget
 • Bli lyttet til
 • Få formidlet sine innspill og sine merknader til beslutningsorganene
 • Få informasjon om planmyndighetenes begrunnelse.

Aktører i planprosessen

 • De som omfattes av planen, grunneiere
 • Naboer og gjenboere til planen
 • Leietakere
 • Myndigheter som har interesse i saken
 • Kommunale enheter og råd
 • Organisasjoner og lokale lag og foreninger som har interesse i saken
 • Brukere (bl.a. barn og unge)
 • De som mener seg berørt
 • Offentligheten