Planer under arbeid

Plan- og bygningsloven gir krav til medvirkning i planprosessen. For at Folldal kommune skal ha et godt grunnlag for å vedta nye planer, avhenger dette av innspill og merknader fra aktørene i planprosessen. Innspill og merknader sendes kommunen i forbindelse med kunngjøring av planoppstart og når planen legges ut på høring.

Hvilke planer som er under arbeid og informasjon om planprosessen finner du nedenfor:

 

Medvirkning

Medvirkning i forbindelse med planprosesser er i henhold til plan- og bygningsloven rett til å:

 • Få informasjon
 • Aktivt bli gjort kjent med planforslaget
 • Bli lyttet til
 • Få formidlet sine innspill og sine merknader til beslutningsorganene
 • Få informasjon om planmyndighetenes begrunnelse.

Aktører i planprosessen

 • De som omfattes av planen, grunneiere
 • Naboer og gjenboere til planen
 • Leietakere
 • Myndigheter som har interesse i saken
 • Kommunale enheter og råd
 • Organisasjoner og lokale lag og foreninger som har interesse i saken
 • Brukere (bl.a. barn og unge)
 • De som mener seg berørt
 • Offentligheten