Revidering av kommuneplanens arealdel

I forbindelse med utarbeidelse av kommunens planstrategi for perioden 2024-2027 er det fastsatt at kommunens arealdel skal revideres i perioden. Planprogram som beskriver planarbeidet, er utarbeidet sammen med planstrategien. 

 

Gjeldende kommuneplans arealdel ble vedtatt av kommunestyret 14.02.2019.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler tlu
E-post
Telefon 48 88 28 65
Mobil 48 88 28 65