Arealplaner

Hvordan bruke karttjenesten Kommunekart

På Folldal kommune sin karttjeneste, https://kommunekart.com/klient/nogis/folldal finnes informasjon om kommunens vedtatte arealplaner og planer under arbeid.

  • Velg Folldal kommune øverst til venstre i kartbildet.
  • Huk av for kommuneplan, reguleringsplaner eller forslag til reguleringsplaner i nedtrekks menyen som kommer opp.
  • Du kan zoome deg til stedet du er interessert i eller søke på adresse, stedsnavn, eiendom eller plan id i søkefeltet.
  • Trykk i kartet og du vil finne planinformasjon under fanen «Kartlagsinfo» som kommer opp til høyre i kartbildet.
  • Her finnes informasjon om plan id, arealformål og link til WebPlan hvor du kan finne vedtatte plandokumenter.
Kommuneplanens arealdel

 


Kommuneplanens arealdel gjelder hele kommunen og viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas.


Konkret gir kommuneplanens arealdel oversikt over hvor det kan etableres bebyggelse og er grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplaner. Samtidig gir den direkte bestemmelser for tiltak og utbygging i områder der det ikke er hensiktsmessig å utarbeide reguleringsplan. Planen gir også oversikt over spesielle hensyn som bla. villrein og verneområder i tillegg til områder hvor det kan være fare for flom og skred.

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en plan som mer detaljert går inn på å vise bruken av et område med bestemmelser. Plantypen kan utarbeides med ulik detaljeringsgrad. I plan- og bygningsloven finnes to ulike typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering skal initieres av det offentlige eller brukes for områder der det offentlige har spesielle interesser. Detaljreguleringer kan fremmes av både offentlige og private. Se arealplan.no for en oversikt over vedtatte reguleringsplaner i kommunen med tilhørende plandokumenter eller gå til Kommunekart for å se hva din eiendom er regulert som.
 
Én enkelt eiendom kan dermed være underlagt føringer i flere planer, for eksempel kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan. Dersom det er motstrid mellom planene er det den nyeste planen som gjelder, med mindre annet er bestemt i planen eller vedtaket. I kommuneplanens arealdel 2010-2026 er det fastslått at alle reguleringsplaner som var gjeldende ved vedtakstidspunktet fortsatt skal gjelde. Er det forhold som ikke er beskrevet i reguleringsplanen, kan det være bestemmelser i kommuneplanen som er gjeldende.

Planinnsyn

Kontakt

Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 91 71 77 85
Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 48 88 28 65