Kommunalt viltfond

Folldal kommune har hatt kommunalt viltfond siden 2001. Formålet med kommunale viltfond er å skape et økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Viltfondet er et bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål, og fondet kan ikke benyttes til andre formål. Inntekter til fondet er i hovedsak årlige fellingsavgifter for elg og hjort.

Forskrift om kommunale viltfond tillater en del bruksformål og forbyr andre:

Fondet kan brukes til: 

 • Tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
 • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
 • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

 

Fondet kan ikke brukes til: 

 • kommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv.)
 • å erstatte skader voldt av vilt
 • skuddpremier

 

Retningslinjer for prioritering av søknader om viltfondsmidler i Folldal, prioritert rekkefølge: 

 1. Prosjekter der nytteverdien er tydelig for vilt og viltforvaltning innen kommunens arealer, og der lokale aktører er sentrale.  Prosjektene bør i tillegg ha nytteverdi for forvaltningen av de artene det betales fellingsavgifter for.
 2. Prosjekter som retter seg mot å legge til rette for natur- og jaktinteresse hos barn og unge lokalt.
 3. Prosjekter som har nasjonal og regional karakter der nytteverdien lokalt synes tydelig.
 4. Prosjekter som har nasjonal og regional karakter der nytteverdien lokalt ikke synes tydelig og der staten vurderes å burde ha det overordnede forvaltnings- og finansieringsansvaret.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader om tildeling av midler fra viltfondet kan sendes gjennom hele året. Søknad om midler skal minst inneha beskrivelse av tiltaket/prosjektet, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Se "Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort":


Maksimal sats for fellingsavgift jaktåret 2019/2020

 • Fellingsavgift elg, voksen: Kr 562,-
 • Fellingsavgift elg, kalv: Kr 331,-
 • Fellingsavgift hjort, voksen: Kr 430,-
 • Fellingsavgift hjort, kalv: Kr 261,-
 • Fellingsavgift villrein, voksen: Kr 308,-
 • Fellingsavgift hjort, kalv: Kr 180,-

Kontaktinfo:
Kristian Lund-Vang
Rådgiver

Telefon 62 48 91 32
Mobil 906 679 74
E-post: kristian.lund-vang@alvdal.kommune.no

Kontakt

Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 917 17 785