Råd og informasjon om Koronaviruset

Interkommunal koronatelefon: Tlf. 90147166

--------------------------------------------

På disse sidene legges det fortløpende ut informasjon og råd for hvordan du konkret bør forholde deg til situasjonen. Siden inneholder både informasjon fra Folldal kommune, og lenker til informasjon fra sentrale myndigheter. 

Følg også med på vår nyhetsside; https://www.folldal.kommune.no/aktuelt/


Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til:

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege i Folldal (tlf 62491100). Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe tlf. 48 94 88 26. Det er viktig at du ved mistanke om smitte RINGER legen, ikke personlig oppmøte.

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf. 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Koronavirus

Ordførerinfo uke 1 -2021
Ordførerinfo uke 51 (18.12.20)

Det nærmer seg jul og med det flere som vender hjem til Folldal. Noen kommer fra områder med store smitteutbrudd, og det vil gi oss ei ny utfordring. Enkelte lurer på hvordan kommunens kriseledelse stiller seg til dette. Pr nå har ikke kommunen noen egne retningslinjer, og vi forholder oss til nasjonale anbefalinger og føringer. Det betyr at bl.a. Helse – og omsorgsdepartementets Juleråd 2020 gjelder. Vi blir oppfordret til å holde oss i størst mulig grad hjemme og unngå unødvendige reiser. Videre å begrense sosial kontakt/antall personer vi er sammen med. Ikke minst gjelder det nærkontakter; færrest mulig personer vi har hatt mindre enn to meters avstand til i mer enn 15 minutter sammenhengende. Hovedregelen er inntil fem gjester. Vi må fortsatt ta spesielt hensyn til folk i risikogruppene. Det er viktig å følge de øvrige generelle smittevernreglene om å holde oss hjemme dersom vi er syke, teste oss ved tvil, god håndhygiene og holde avstand. Det betyr at 2020 ikke blir året for store sosiale sammenkomster eller fest på lokalet.
Jeg ser også at helsemyndighetene slår et slag for munnbind, spesielt der det er flere samlet på et begrenset område. Heldige er vi som har storslått natur rett utafor stuedøra vår; der er det god plass til oss alle.  

Vaksinasjon
Helseavdelinga jobber med en plan for vaksinering på nyåret, og etter møtet med Fylkesmannen i Innlandet 22. desember, vil det komme mer oppdatert informasjon. Den blir lagt ut på kommunens hjemmeside og facebooksiden. Vi er klar over at det vil være ulike meninger om vaksinasjon, og det må vi ha respekt for. Samtidig er det ingen tvil om hva vi som kommune må forholde oss til, og det er å følge helsemyndighetene i deres anbefalinger om vaksinasjon. Jeg håper at vaksinemotstand håndteres på en klok måte og forblir en privatsak, ikke noe vi får store diskusjoner om på sosiale medier. Det vil etter min mening uroe mer enn å være til gavn.

Og for de som eventuelt lurer; vi har ingen med påvist smitte i kommunen og det testes omtrent på samme nivå som tidligere.

Budsjett
En av de store sakene for kommunestyret har vært å vedta kommunens budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024. Sjøl om handlingsrommet er minimalt og kommunen er sårbar i forhold til uforutsette hendelser og utgifter, er det viktig å sette søkelys på alt vi faktisk får til. BUA med gratis utlånsordning for sport – og friluftsutstyr er straks oppe og går. Vi har gode folkehelsetiltak som fysak-kasser, stolpejakt, Rusle og tusle, tilskudd til løypekjøring osv. Det budsjetteres med to lærlinger også fra høsten av, kommunen opprettholder tilskuddet til Frivilligsentralen og sommerjobb for ungdom ligger inne i budsjettet. Vi fortsetter med løpende opptak i barnehagen, og det er enighet om å beholde de gode søskenmoderasjonene på tvers av barnehage og SFO – for å nevne noe.

Ut over møter, de fleste på digitale plattformer, og andre mer ordinære oppgaver har jeg fått med meg bl.a. ungdomsklubbens juleavslutning, med en forrykende konsert, frokost med kirkekontoret sine folk og også i år fikk nissemor komme en tur i barnehagen. Privilegert? Ja, veldig.

Vi vet og forstår at det begynner å røyne på med mindre sosial omgang, mer alenetid, færre kulturopplevelser og mindre aktivitet. Da er det gledelig at eksempelvis Folldal Musikkråd tok initiativ til å gjennomføre en digital julekonsert. Jeg har vært så heldig å få være med på hele innspillinga og håper det vil glede mange følldøler når den legges ut i løpet av søndag 20.desember. Utrolig hyggelig når vi sammen kan skape gode opplevelser.

For noen er jula krevende med mange følelser, savn og sårhet. Andre ser med glede fram til høytida. Uansett; dette blir en annerledes jul for alle.
Vi får gjøre vårt beste for å fylle dagene med innhold som gir oss mening – og ro. Ta godt vare på hverandre - vi trenger det mer enn noen gang.

Juletid

Tid for håp
Tid for glede
Tid for omtanke

Klikk for stort bilde  

Kristin 

Klikk for stort bilde  

Ordførerinfo uke 48

Ordførerhilsen uke 48

«Ja, vi tenner våre lykter når det mørkner» – synger Hanne Krogh. I helga er det første søndag i advent og mange er enig med helseministeren i at vi trenger litt ekstra lys og noe koselig å se fram til akkurat i 2020.  Dette har blitt et annerledes år på alle vis, og jeg tror de fleste kjenner at det begynner å røyne på. Desto viktigere er det at vi hjelper hverandre med å sette ting i perspektiv, se de små positive hverdagsgledene og holde tak i alt som faktisk er bra.
Vit et jeg tenker spesielt på dere som føler på ensomhet og utenforskap.

Fra legekontoret melder de om følgende: fortsatt ingen ny smitte i kommunen. Antall tester ligger omtrent på samme nivå som foregående uker. Slik smittesituasjonen har utviklet seg, er ikke dette noen selvfølge og jeg vil på ny rette en takk til alle dere som fortsetter med gode smitteverntiltak og har et bevisst forhold til antall nærkontakter (personer vi har hatt mindre enn to meters avstand til i mer enn 15 minutter sammenhengende).

Sjøl har jeg lagt bak meg to uker med variasjon i gjøremål. Jeg har bl.a. hatt et par spennende prater med vår nye næringsutvikler, Jørn, og vi har begge deltatt i debatt om næringsutvikling i Folldal. Nær-tv sendinga er i regi av Folldalsportalen, og går alt som tenkt, legges den ut i løpet av lørdagen. Jørn er godt i gang og har allerede hatt sine første møter med flere næringslivsaktører.

Formannskapet har behandlet budsjettet 2021 og økonomiplan 2021 – 2024. Dokumentene ligger nå ute på høring. Videre har jeg hatt to spennende dager med ungdomsrådet; først et ordinært møte forrige fredag og denne uka et møte med ungdomsrådet for Fjellregionen. Representant fra Ungdommens distriktspanel deltok, og tema var hva som skal til for at ungdom vil bo og leve i distriktene. Utrolig inspirerende både å diskutere med egne representanter og høre hva andre ungdommer i regionen tenker skal til for at unge vil bo og leve i distriktene. Jeg ser fram til flere diskusjoner med ungdomsrådet vårt.  

Årlig arrangerer LO i Nord-Østerdal Folldalskonferansen. Samarbeidet mellom fagforeninger / tillitsvalgte og politikere er spennende og årets konferanse holdt et høyt faglig nivå. Hovedtema var vindkraft på land – i et energihistorisk perspektiv ved Hogne Hongset og landbrukspolitikk og sjølforsyning v Svenn Arne Lie.
Jeg nevnte viktigheten av at vi som ønsker en annen retning på politikken, eksempelvis i distrikts – og privatiseringsspørsmål, må delta i debatten og mobilisere alle til å bruke stemmeretten høsten 2021. Vi kan ikke lene oss tilbake å tenke at «noen» sørger for endring.

Stadig oftere slår det meg at informasjon er et krevende fagfelt. Hvilken type informasjon skal formidles, hvor detaljert, når, hvor ofte, hvordan osv.; spørsmålene er mange og fasiten mangler. Kommunen forsøker å ivareta behovet for informasjon på en god måte, spesielt i denne koronasituasjonen, men vi har forbedringspotensial og skal jobbe videre med det.

Avslutningsvis vil jeg si -
ta en telefon til noen du vet kan trenge det, inviter til en gåtur, fortsett og vis omsorg og så får vi lyse opp for hverandre - i dobbel forstand.

Ordførerinfo uke 45 - 46

Sjøl om smittesituasjonen er uendret i vår kommune, har det den siste tida naturlig nok vært mer fokus på korona og de nye nasjonale føringene i forbindelse med kraftig oppblomstring av smittetilfeller. I tillegg til smitteverntiltakene vi alle har fått et eierforhold til (god hoste – og håndhygiene, holde avstand, bli hjemme hvis vi er sjuke), er det en sterk anbefaling om å begrense antall nærkontakter. Enkelt, og litt unøyaktig forklart, er nærkontakter personer vi har hatt mindre enn to meters avstand til i mer enn 15 minutter sammenhengende. Dess færre nærkontakter vi har, dess færre må eventuelt i karantene dersom det oppdages smitte.   
Som et resultat av myndighetenes innskjerpinger, har kriseledelsen bl.a. besluttet å stenge kantina / pauserommet på kommunehuset, vi anmoder om at det avtales tidspunkt for eventuelle samtaler på forhånd, det arrangeres flere digitale møter og vi oppfordrer til å reise minst mulig i jobbsammenheng. Kommunene i Innlandet har fortsatt ukentlige digitale møter med Fylkesmannen og på dagens møte ga Camilla Stoltenberg en grundig gjennomgang av ståa, sett med Folkehelseinstituttets øyne. I tillegg settes det søkelys på at vi skal fortsette å øve i henhold til TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene).

Det har vært noen spørsmål knyttet til den storstilte satsinga på bredbåndsutbygging. Eidsiva har dette året jobbet med prosjektet, som dekker hele øst-vest aksen i Folldal; fra Egnund til Børsungsæter. Eidsiva Bredbånd har varslet sine aktuelle kunder om at de ikke klarer å holde opprinnelig framdriftsplan, men går alt som tenkt er alle kunder koblet opp i løpet av mars måned.
Dette er et stort og viktig løft for oss, og etter at denne vedtatte utbygginga er gjennomført, har vi ca. 90 % dekningsgrad i Folldal. Det er utrolig bra, selv om det fortsatt er igjen et geografisk område som ikke er dekt opp. Vi får jobbe på videre!

I den politiske debatten har det vært søkelys på at mange står utafor arbeidslivet. Det gjelder i stor grad kommunene i Innlandet og også her i Folldal. I henhold til tall fra Statistisk Sentralbyrå er det omtrent 32 % av folldølene mellom 15 – 74 år som ikke er inkludert i arbeidslivet.  For noen er det helt riktig at de ikke er i lønnet arbeid, mens det for andre er en situasjon de gjerne skulle kommet seg ut av. Jeg tror ikke det finnes noen enkle svar, ei heller lettvinte løsninger, men det er noe vi alle bør ha med oss i tenkinga framover. Slik sett var det svært nyttig for meg å få en prat med NAV-leder Synnøve Narjord, og vi er enige om at hun skal dele noen betraktninger med hele kommunestyret i mars/april.

Fra kontoret mitt har jeg de siste dagene sett en kommunedirektør på lett jogg i gangene. Jeg tror ikke det skyldes økt treningsiver, men at Torill har jobbet intenst med å få på plass et budsjettforslag. Formannskapet skal behandle både budsjett 2021 og økonomiplan førstkommende uke, før det legges ut på høring.

Har sagt det før, men gjentar så gjerne:
Takk til hver og en av dere som lojalt følger rådene som gis og fortsatt tar smittevern på alvor -
til det beste for alle i bygda vår!

Klikk for stort bilde  

Info fra ordfører uke 43-44

Mange har allerede fått med seg at vi har en person med påvist smitte som oppholder seg i kommunen vår. Vi har tidligere lagt ut følgende informasjon: 
«Vedkommende er folkeregistrert i annen kommune, arbeidsinnvandrer, kom til Norge igjen 21.10. og testet positivt på Gardermoen. Den smittede har kun hatt kontakt med en arbeidskollega. Arbeidskollegaen har ikke testet positivt.
Den smittede oppholder seg i isolasjon i bygda vår, har ikke kontakt med folk og har heller ingen symptomer på sykdom.
Arbeidsgiver, som ikke er folldalsbedrift, er informert og følger opp vedkommende.
Vår kommunelege har god oversikt over situasjonen.»

Dette er ståa også i dag. Som jeg har uttalt til Folldalsportalen jobber vi hardt for at smitteverntiltakene våre skal fungere, samtidig som det er viktig for oss å ta vare på de som blir rammet på en trygg og god måte. Stigmatisering eller det å skule på hverandre er ikke veien å gå.
Helsetjenesten tester kontinuerlig, og samtlige svar har så langt vært negative.

I kommunen øves det på TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene) og denne uka har vi gjennomført øvelse og hatt opplæring med smittesporingsteamet.
Jeg oppfordrer til at vi alle fortsetter å følge de grunnleggende smittevernreglene med god hoste – og håndhygiene, holder minst en meters avstand, blir hjemme hvis vi er sjuke og ellers forholder oss til myndighetenes anbefalinger.
Har du spørsmål du ikke finner svar på eller blir usikker, er det mulig å ringe interkommunal koronatelefonen på nummer 901 47 166 eller nasjonal informasjonstelefon på nummer 815 55 015.

Brannmannskapene våre har hatt et krevende år; skogbranner, dødsulykke i trafikken og andre situasjoner hvor de har vært først på ulykkesstedet. Tirsdag 27.oktober var jeg en tur innom dem og fikk takket for innsatsen de legger ned og tryggheta de er med på å skape. Vi fikk en konstruktiv dialog om bl.a. dreining av oppgaver og ansvar. Det skjer stadig oftere at brann er først ut på ulykker, og at de i økende grad må ta helserelaterte oppdrag og utføre politiarbeid. Dette må vi politikerne fortsette å sette søkelyset på, og jeg er glad for at bl.a. Arbeiderpartiet sentralt også er opptatt av det samme.

Midt i ei krevende tid, er det spesielt hyggelig med gladmeldinger. Norsk Kulturindeks for 2019 er klar og den viser at kulturskola i Folldal er på topp i landet. Rangeringen bygger på antall timer, mangfold i tilbudet og prosentvist antall elever. Det er bare å ta av seg hatten for kulturskola vår – gratulerer!

Det er fint når ungdom engasjerer seg og tar kontakt med ordfører. Vi er enige om at lyssatt gang– og sykkelveg fra sentrum til Krokhaug er første prioritet i innspill til handlingsprogram for fylkesveger. Videre har kommunestyret satt lysregulering ved Folldal skole - og flerbrukshus og trafikksikring av krysset FV27/29 høyt på lista; noe ungdommene våre også er opptatt av. I påvente av videre framdrift, ble vi enige om å invitere Folldalsportalen til en prat. Dette for bl.a. å få mulighet til å minne oss bilistene på å ta hensyn til både gående og syklende. Slik ble det – med både oppslag og bilder. Og som 10.klassing Ingrid Trønnes så riktig sa; vi har ingen å miste.

Fortsett med å ta godt vare på hverandre. Det er ekstra viktig at noen bryr seg litt ekstra når vi må holde mer avstand og avstå fra flere sosiale sammenhenger.
 

Kristin 

Foto: Arne Lohn

Klikk for stort bilde  

Ordførerhilsen uke 41-42

Jeg vet noen lurer på status i fht korona-situasjonen i bygda vår. Det testes jevnt, men vi har fortsatt ingen med påvist smitte. Både sentrale myndigheter, fylkesmannen og kommunen jobber med TISK-strategien; testing, isolering, smittesporing og karantene. Dette for at vi skal kunne være effektive og sette færrest mulig ut av spill, dersom vi får en smittet person eller fler. Det planlegges egen øvelse for smittesporingsteamet i kommunen, slik at de er best mulig forberedt den dagen vi får noen med smitte i Folldal.       

Årets tv-aksjon: Plast i havet
2020 har blitt et annerledes år, så også når det gjelder innsamlingsaksjonen søndag 18.oktober. Denne gangen blir det en heldigital tv-aksjon, ingen bøssebærere.
Som mange trolig har fått med seg, har et flertall i kommunestyret vedtatt at Folldal kommune ikke skulle oppnevne en komite som jobber for årets aksjon. Uansett hva hver og en tenker om det, er årets formål – det å bekjempe plast i havet – svært viktig. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet, hvorav 80 % av plasten kommer fra land. Over 1 400 arter lider som følge av plasten; enten de setter seg fast, spiser den eller får sitt miljø ødelagt, for å nevne noe.
Vi oppfordrer derfor alle til å gi et bidrag enten til WWF (jfr. søndagens tv-sending), Rivers Global eller en annen organisasjon du selv kjenner til og som jobber for det samme formålet.
Info om kontonummer, vippsnummer m.m. ligger ute på kommunesiden og facebook.

En ungdom med meningers mot
Denne uka deltar Ida Bårdseng på Landsmøtet i AUF. Vi er stolte og glade for at Ida, som er ung, engasjert og representerer framtida, får muligheten til å være med på landsmøtet – noe vi håper vil inspirere henne ytterligere. Jeg heier på deg, Ida! 
 

Verdensdagen for psykisk helse ble markert mandag 12.oktober her i Folldal; et hyggelig koronavennlig arrangement på Torget, midt i sentrum.

Pandemi – isolasjon – ensomhet – vi har alle kjent på dette i 2020 og for noen av oss har koronahverdagene ført til enda mer isolasjon og ensomhet.
Når du tenker – ser ingen dine tanker
Når du savner – ser ingen ditt savn
Når du er lei deg – ser ingen dine følelser
Når du har det vondt – ser ingen din smerte
(Ukjent)

Men vi kan alle spørre, bry oss og inkludere – og med det gjøre en forskjell for dem vi har rundt oss og bryr oss om.
Jeg fikk også delta på onsdagsgruppa, i regi av Mental Helse Folldal, og er imponert over både kreativiteten / skapertrangen og det sosiale samværet. Mental Helse har et ønske om å kunne nå ut til menn også, så er spørsmålet hvordan vi best kan få til det.
- Vi er alle mer enn det du ser -
Klikk for stort bilde 

Ordførerinfo uke 40 og åpning av nærmiljøanlegg

Forrige uke gjennomførte vi det årlige møtet i kommunens beredskapsråd. Her sitter kommunens kriseledelse og ulike samarbeidspartnere: Midt-Hedmark Brann og redningsvesen, skogbrukssjef Alvdal/Folldal, politikontakt, områdesjef HV i Nord-Østerdal, mattilsynet, Folldal Røde Kors og sivilforsvaret. Det ble en nyttig gjennomgang av både avholdte øvelser og ikke minst erfaringer fra kriser og ulykker som har rammet oss dette året. Håndtering av koronapandemien var også tema. Det er mange som fortjener en takk for ekstra innsats i ei annerledes tid og i tillegg håndtering av krevende oppdrag; eksempelvis skogbranner og bilulykke med døden til følge. Selv om man skal være forsiktig med å trekke fram noen spesielle, velger jeg å rette en ekstra takk til kommunelege 1, Barbara, som også er leder for kommunens psykososiale støttegruppe, og brannmannskapene våre. Jeg gleder meg til å stikke innom brannstasjonen og si dette ansikt til ansikt.

Ikke nok med det; fylkesmannen har nettopp hatt tilsyn med miljø – og oppfølgingstjenesten, uten at det ble funnet noen avvik. Det er ikke ofte skjer ved tilsyn i ulike helse – og omsorgstjenester, og i tillegg fikk medarbeiderne og ledelsen gode tilbakemeldinger på både journalføring og vedtak.
Vi fortsetter å heie på en solid gjeng og det aller beste med slike tilbakemeldinger er at vi får bekreftet at vi yter gode tjenester til innbyggerne våre – og det er de vi er til for.

Kommunestyret hadde få formelle saker til behandling i går, og da fikk vi bl.a. god tid til en orientering fra Abakus. Abakus bistår kommunen med innkjøp og anskaffelser, og det er et omfattende lovverk som skal følges. Det ble en god gjennomgang av hvilket handlingsrom vi som kommune har, sett i lys av at oppgaver og innkjøp må ut på anbud, samtidig som det er ønskelig å kunne styrke næringslivet ved å benytte lokale håndverkere og handle lokalt. Lett å trå feil, også ved små innkjøp, og det er viktig med bevissthet i alle ledd.

Folldal handelsforum og ordfører hadde denne uka et uformelt møte hvor hovedoverskriftene var:
- tettere samarbeid og bedre kommunikasjon, både med oss politikerne og administrasjonen
- koronasituasjonen og hva det har krevd av handelsbedriftene
- sentrumsutvikling med konkrete innspill etter evaluering av sommer – og turistsesongen 2020.
Gjennomgangstonen var at vi alle vil det beste for bygda vår og at vi kun sammen kan lykkes. Så får vi jobbe videre med å se på hvordan vi best kan få det til. Ordet dugnad ble nevnt flere ganger denne kvelden og sjøl blir jeg inspirert av engasjement og lysten til å bidra i lokalsamfunnet.

Smått og godt
Vi har mange bygg og øvrige oppgaver kommunens driftsenhet skal rekke over. Enkelte har vært opptatt av forfallet på de to brakkene vi eier på Verket. Dagens glad-nyhet er at brakke 19 og 20 nå skinner. Nymalte leilighetsbygg – klare for flere år i vær og vind!
Går alt som planlagt, vil også Helsetun få ei ansiktsløftning denne høsten.

Jeg avsluttet uka med åpning av nærmiljøanlegget ved Folldal barnehage – og for et anlegg vi har fått på Krokhaug. I tillegg til å være et godt bidrag til barnehagens utendørsaktiviteter, er dette en unik mulighet for unger, foresatte og besteforeldre i nærområdet. Jeg har avtalt med barnehageungene at vi alle (både små og store) tar med oss søppel og hjelper hverandre med å ta godt vare på lekeapparatene og øvrig utstyr, så får vi glede av anlegget vårt i årevis framover.
Tusen takk for en fin utetime og ei flott markering – og jeg kan svare bekreftende på følgende utsagn: «Det ser ut til at du har en bra dag på jobben, Kristin!»

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde 

 

 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577
Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118