Råd og informasjon om Koronaviruset

Interkommunal koronatelefon: Tlf. 90147166

  • Interkommunal koronatelefon for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Stor-Elvdal er åpen på hverdager kl. 08.00 – 15.30.
  • Åpen nasjonal informasjonstelefon vedr. korona: Tlf. 815 55 015.

--------------------------------------------

På disse sidene legges det fortløpende ut informasjon og råd for hvordan du konkret bør forholde deg til situasjonen. Siden inneholder både informasjon fra Folldal kommune, og lenker til informasjon fra sentrale myndigheter. 

Følg også med på vår nyhetsside; https://www.folldal.kommune.no/aktuelt/


Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til:

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege i Folldal (tlf 62491100). Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe tlf. 48 94 88 26. Det er viktig at du ved mistanke om smitte RINGER legen, ikke personlig oppmøte.

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf. 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Koronavirus

Ordførerinfo uke 45 - 46

Sjøl om smittesituasjonen er uendret i vår kommune, har det den siste tida naturlig nok vært mer fokus på korona og de nye nasjonale føringene i forbindelse med kraftig oppblomstring av smittetilfeller. I tillegg til smitteverntiltakene vi alle har fått et eierforhold til (god hoste – og håndhygiene, holde avstand, bli hjemme hvis vi er sjuke), er det en sterk anbefaling om å begrense antall nærkontakter. Enkelt, og litt unøyaktig forklart, er nærkontakter personer vi har hatt mindre enn to meters avstand til i mer enn 15 minutter sammenhengende. Dess færre nærkontakter vi har, dess færre må eventuelt i karantene dersom det oppdages smitte.   
Som et resultat av myndighetenes innskjerpinger, har kriseledelsen bl.a. besluttet å stenge kantina / pauserommet på kommunehuset, vi anmoder om at det avtales tidspunkt for eventuelle samtaler på forhånd, det arrangeres flere digitale møter og vi oppfordrer til å reise minst mulig i jobbsammenheng. Kommunene i Innlandet har fortsatt ukentlige digitale møter med Fylkesmannen og på dagens møte ga Camilla Stoltenberg en grundig gjennomgang av ståa, sett med Folkehelseinstituttets øyne. I tillegg settes det søkelys på at vi skal fortsette å øve i henhold til TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene).

Det har vært noen spørsmål knyttet til den storstilte satsinga på bredbåndsutbygging. Eidsiva har dette året jobbet med prosjektet, som dekker hele øst-vest aksen i Folldal; fra Egnund til Børsungsæter. Eidsiva Bredbånd har varslet sine aktuelle kunder om at de ikke klarer å holde opprinnelig framdriftsplan, men går alt som tenkt er alle kunder koblet opp i løpet av mars måned.
Dette er et stort og viktig løft for oss, og etter at denne vedtatte utbygginga er gjennomført, har vi ca. 90 % dekningsgrad i Folldal. Det er utrolig bra, selv om det fortsatt er igjen et geografisk område som ikke er dekt opp. Vi får jobbe på videre!

I den politiske debatten har det vært søkelys på at mange står utafor arbeidslivet. Det gjelder i stor grad kommunene i Innlandet og også her i Folldal. I henhold til tall fra Statistisk Sentralbyrå er det omtrent 32 % av folldølene mellom 15 – 74 år som ikke er inkludert i arbeidslivet.  For noen er det helt riktig at de ikke er i lønnet arbeid, mens det for andre er en situasjon de gjerne skulle kommet seg ut av. Jeg tror ikke det finnes noen enkle svar, ei heller lettvinte løsninger, men det er noe vi alle bør ha med oss i tenkinga framover. Slik sett var det svært nyttig for meg å få en prat med NAV-leder Synnøve Narjord, og vi er enige om at hun skal dele noen betraktninger med hele kommunestyret i mars/april.

Fra kontoret mitt har jeg de siste dagene sett en kommunedirektør på lett jogg i gangene. Jeg tror ikke det skyldes økt treningsiver, men at Torill har jobbet intenst med å få på plass et budsjettforslag. Formannskapet skal behandle både budsjett 2021 og økonomiplan førstkommende uke, før det legges ut på høring.

Har sagt det før, men gjentar så gjerne:
Takk til hver og en av dere som lojalt følger rådene som gis og fortsatt tar smittevern på alvor -
til det beste for alle i bygda vår!

Klikk for stort bilde  

Info fra ordfører uke 43-44

Mange har allerede fått med seg at vi har en person med påvist smitte som oppholder seg i kommunen vår. Vi har tidligere lagt ut følgende informasjon: 
«Vedkommende er folkeregistrert i annen kommune, arbeidsinnvandrer, kom til Norge igjen 21.10. og testet positivt på Gardermoen. Den smittede har kun hatt kontakt med en arbeidskollega. Arbeidskollegaen har ikke testet positivt.
Den smittede oppholder seg i isolasjon i bygda vår, har ikke kontakt med folk og har heller ingen symptomer på sykdom.
Arbeidsgiver, som ikke er folldalsbedrift, er informert og følger opp vedkommende.
Vår kommunelege har god oversikt over situasjonen.»

Dette er ståa også i dag. Som jeg har uttalt til Folldalsportalen jobber vi hardt for at smitteverntiltakene våre skal fungere, samtidig som det er viktig for oss å ta vare på de som blir rammet på en trygg og god måte. Stigmatisering eller det å skule på hverandre er ikke veien å gå.
Helsetjenesten tester kontinuerlig, og samtlige svar har så langt vært negative.

I kommunen øves det på TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene) og denne uka har vi gjennomført øvelse og hatt opplæring med smittesporingsteamet.
Jeg oppfordrer til at vi alle fortsetter å følge de grunnleggende smittevernreglene med god hoste – og håndhygiene, holder minst en meters avstand, blir hjemme hvis vi er sjuke og ellers forholder oss til myndighetenes anbefalinger.
Har du spørsmål du ikke finner svar på eller blir usikker, er det mulig å ringe interkommunal koronatelefonen på nummer 901 47 166 eller nasjonal informasjonstelefon på nummer 815 55 015.

Brannmannskapene våre har hatt et krevende år; skogbranner, dødsulykke i trafikken og andre situasjoner hvor de har vært først på ulykkesstedet. Tirsdag 27.oktober var jeg en tur innom dem og fikk takket for innsatsen de legger ned og tryggheta de er med på å skape. Vi fikk en konstruktiv dialog om bl.a. dreining av oppgaver og ansvar. Det skjer stadig oftere at brann er først ut på ulykker, og at de i økende grad må ta helserelaterte oppdrag og utføre politiarbeid. Dette må vi politikerne fortsette å sette søkelyset på, og jeg er glad for at bl.a. Arbeiderpartiet sentralt også er opptatt av det samme.

Midt i ei krevende tid, er det spesielt hyggelig med gladmeldinger. Norsk Kulturindeks for 2019 er klar og den viser at kulturskola i Folldal er på topp i landet. Rangeringen bygger på antall timer, mangfold i tilbudet og prosentvist antall elever. Det er bare å ta av seg hatten for kulturskola vår – gratulerer!

Det er fint når ungdom engasjerer seg og tar kontakt med ordfører. Vi er enige om at lyssatt gang– og sykkelveg fra sentrum til Krokhaug er første prioritet i innspill til handlingsprogram for fylkesveger. Videre har kommunestyret satt lysregulering ved Folldal skole - og flerbrukshus og trafikksikring av krysset FV27/29 høyt på lista; noe ungdommene våre også er opptatt av. I påvente av videre framdrift, ble vi enige om å invitere Folldalsportalen til en prat. Dette for bl.a. å få mulighet til å minne oss bilistene på å ta hensyn til både gående og syklende. Slik ble det – med både oppslag og bilder. Og som 10.klassing Ingrid Trønnes så riktig sa; vi har ingen å miste.

Fortsett med å ta godt vare på hverandre. Det er ekstra viktig at noen bryr seg litt ekstra når vi må holde mer avstand og avstå fra flere sosiale sammenhenger.
 

Kristin 

Foto: Arne Lohn

Klikk for stort bilde  

Ordførerhilsen uke 41-42

Jeg vet noen lurer på status i fht korona-situasjonen i bygda vår. Det testes jevnt, men vi har fortsatt ingen med påvist smitte. Både sentrale myndigheter, fylkesmannen og kommunen jobber med TISK-strategien; testing, isolering, smittesporing og karantene. Dette for at vi skal kunne være effektive og sette færrest mulig ut av spill, dersom vi får en smittet person eller fler. Det planlegges egen øvelse for smittesporingsteamet i kommunen, slik at de er best mulig forberedt den dagen vi får noen med smitte i Folldal.       

Årets tv-aksjon: Plast i havet
2020 har blitt et annerledes år, så også når det gjelder innsamlingsaksjonen søndag 18.oktober. Denne gangen blir det en heldigital tv-aksjon, ingen bøssebærere.
Som mange trolig har fått med seg, har et flertall i kommunestyret vedtatt at Folldal kommune ikke skulle oppnevne en komite som jobber for årets aksjon. Uansett hva hver og en tenker om det, er årets formål – det å bekjempe plast i havet – svært viktig. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet, hvorav 80 % av plasten kommer fra land. Over 1 400 arter lider som følge av plasten; enten de setter seg fast, spiser den eller får sitt miljø ødelagt, for å nevne noe.
Vi oppfordrer derfor alle til å gi et bidrag enten til WWF (jfr. søndagens tv-sending), Rivers Global eller en annen organisasjon du selv kjenner til og som jobber for det samme formålet.
Info om kontonummer, vippsnummer m.m. ligger ute på kommunesiden og facebook.

En ungdom med meningers mot
Denne uka deltar Ida Bårdseng på Landsmøtet i AUF. Vi er stolte og glade for at Ida, som er ung, engasjert og representerer framtida, får muligheten til å være med på landsmøtet – noe vi håper vil inspirere henne ytterligere. Jeg heier på deg, Ida! 
 

Verdensdagen for psykisk helse ble markert mandag 12.oktober her i Folldal; et hyggelig koronavennlig arrangement på Torget, midt i sentrum.

Pandemi – isolasjon – ensomhet – vi har alle kjent på dette i 2020 og for noen av oss har koronahverdagene ført til enda mer isolasjon og ensomhet.
Når du tenker – ser ingen dine tanker
Når du savner – ser ingen ditt savn
Når du er lei deg – ser ingen dine følelser
Når du har det vondt – ser ingen din smerte
(Ukjent)

Men vi kan alle spørre, bry oss og inkludere – og med det gjøre en forskjell for dem vi har rundt oss og bryr oss om.
Jeg fikk også delta på onsdagsgruppa, i regi av Mental Helse Folldal, og er imponert over både kreativiteten / skapertrangen og det sosiale samværet. Mental Helse har et ønske om å kunne nå ut til menn også, så er spørsmålet hvordan vi best kan få til det.
- Vi er alle mer enn det du ser -
Klikk for stort bilde 

Ordførerinfo uke 40 og åpning av nærmiljøanlegg

Forrige uke gjennomførte vi det årlige møtet i kommunens beredskapsråd. Her sitter kommunens kriseledelse og ulike samarbeidspartnere: Midt-Hedmark Brann og redningsvesen, skogbrukssjef Alvdal/Folldal, politikontakt, områdesjef HV i Nord-Østerdal, mattilsynet, Folldal Røde Kors og sivilforsvaret. Det ble en nyttig gjennomgang av både avholdte øvelser og ikke minst erfaringer fra kriser og ulykker som har rammet oss dette året. Håndtering av koronapandemien var også tema. Det er mange som fortjener en takk for ekstra innsats i ei annerledes tid og i tillegg håndtering av krevende oppdrag; eksempelvis skogbranner og bilulykke med døden til følge. Selv om man skal være forsiktig med å trekke fram noen spesielle, velger jeg å rette en ekstra takk til kommunelege 1, Barbara, som også er leder for kommunens psykososiale støttegruppe, og brannmannskapene våre. Jeg gleder meg til å stikke innom brannstasjonen og si dette ansikt til ansikt.

Ikke nok med det; fylkesmannen har nettopp hatt tilsyn med miljø – og oppfølgingstjenesten, uten at det ble funnet noen avvik. Det er ikke ofte skjer ved tilsyn i ulike helse – og omsorgstjenester, og i tillegg fikk medarbeiderne og ledelsen gode tilbakemeldinger på både journalføring og vedtak.
Vi fortsetter å heie på en solid gjeng og det aller beste med slike tilbakemeldinger er at vi får bekreftet at vi yter gode tjenester til innbyggerne våre – og det er de vi er til for.

Kommunestyret hadde få formelle saker til behandling i går, og da fikk vi bl.a. god tid til en orientering fra Abakus. Abakus bistår kommunen med innkjøp og anskaffelser, og det er et omfattende lovverk som skal følges. Det ble en god gjennomgang av hvilket handlingsrom vi som kommune har, sett i lys av at oppgaver og innkjøp må ut på anbud, samtidig som det er ønskelig å kunne styrke næringslivet ved å benytte lokale håndverkere og handle lokalt. Lett å trå feil, også ved små innkjøp, og det er viktig med bevissthet i alle ledd.

Folldal handelsforum og ordfører hadde denne uka et uformelt møte hvor hovedoverskriftene var:
- tettere samarbeid og bedre kommunikasjon, både med oss politikerne og administrasjonen
- koronasituasjonen og hva det har krevd av handelsbedriftene
- sentrumsutvikling med konkrete innspill etter evaluering av sommer – og turistsesongen 2020.
Gjennomgangstonen var at vi alle vil det beste for bygda vår og at vi kun sammen kan lykkes. Så får vi jobbe videre med å se på hvordan vi best kan få det til. Ordet dugnad ble nevnt flere ganger denne kvelden og sjøl blir jeg inspirert av engasjement og lysten til å bidra i lokalsamfunnet.

Smått og godt
Vi har mange bygg og øvrige oppgaver kommunens driftsenhet skal rekke over. Enkelte har vært opptatt av forfallet på de to brakkene vi eier på Verket. Dagens glad-nyhet er at brakke 19 og 20 nå skinner. Nymalte leilighetsbygg – klare for flere år i vær og vind!
Går alt som planlagt, vil også Helsetun få ei ansiktsløftning denne høsten.

Jeg avsluttet uka med åpning av nærmiljøanlegget ved Folldal barnehage – og for et anlegg vi har fått på Krokhaug. I tillegg til å være et godt bidrag til barnehagens utendørsaktiviteter, er dette en unik mulighet for unger, foresatte og besteforeldre i nærområdet. Jeg har avtalt med barnehageungene at vi alle (både små og store) tar med oss søppel og hjelper hverandre med å ta godt vare på lekeapparatene og øvrig utstyr, så får vi glede av anlegget vårt i årevis framover.
Tusen takk for en fin utetime og ei flott markering – og jeg kan svare bekreftende på følgende utsagn: «Det ser ut til at du har en bra dag på jobben, Kristin!»

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde 

 

Ordførerhilsen uke 38

Det er noe spesielt hver gang unger og ungdom stikker innom. Så også når et par fra 6.trinn kom og ville ha et intervju med ordfører. Veldig høflige og godt forberedte elever møtte opp på kontoret mitt. Tusen takk, Oliver og Mathea!

Formannskapet hadde møte denne uka og vi brukte det meste av tida på utviklings – og økonomikonferansen sammen med kommunens administrasjon; kommunedirektør, personalkonsulent, økonomisjef og enhetsledere. Dette er et ledd i forberedelsene til arbeidet med økonomiplan og budsjett, og gir oss en god mulighet til å sikre dialog mellom administrasjon og politisk ledelse. Vi får sammen sett på og reflektert over endringer, utfordringer og ikke minst utviklingsområder, uten at hovedfokus blir på en rekke tall og detaljer. Skal jeg trekke fram et tema må det bli demografi; befolkningsstørrelse, alders – og kjønnssammensetning osv. Vi har et sterkt synkende barnetall, samtidig som vi får stadig flere eldre. Folldal har prosentvis flest innbyggere over 70 år i dette landet. Heldigvis har vi en sprek eldre befolkning som bidrar med mye engasjement og dugnadsarbeid; en uvurderlig frivillig innsats. Samtidig må vi ta dette utviklingstrekket på alvor, møte utfordringene på en offensiv måte og holde fast ved at vi skal gi gode tilbud til innbyggerne våre.
Vi har en jobb å gjøre med tanke på folketallsutviklinga.

Onsdag kveld hadde Folldal Arbeiderparti medlemsmøte hvor Sigbjørn Johnsen og Nils Kristen Sandtrøen deltok. Sigbjørn var invitert i kraft av at han sitter i programkomiteen for det nasjonale programmet som skal ligge til grunn ved stortingsvalget høsten 2021 og Nils Kristen tok turen på eget initiativ.
Hvorfor nevner jeg dette i en informasjon som er ment for alle, uavhengig av politisk ståsted? Jo, fordi det minner oss på et viktig poeng – det at vi har mulighet til å påvirke. Jeg kan inniblant høre røster som sier at det ikke nytter å engasjere seg, men det er et utsagn jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg mener, og opplever, at det er muligheter for å komme med innspill og betraktninger, og føler at avstanden inn til de som eksempelvis sitter på stortinget ikke er så stor. Det viser denne kvelden, og det har vi også sett i forhold til det tverrpolitiske engasjementet rundt gruveforurensninga. Flere politikere har satt dette på kartet, og det er til hjelp for oss. Og ja, jeg vet det har tatt lang tid, jeg vet det gjenstår flere runder, det er mange hensyn som skal ivaretas, men uten drahjelp fra fylkes – og stortingspolitikerne hadde vi i hvert fall ikke fått det på dagsorden verken før eller nå.
Ellers var det nyttig å diskutere flere kjente nasjonale utfordringer med Sigbjørn og Nils Kristen – med blikket rettet framover og med de endringene det vil kreve av oss. Jeg er uansett glad for at arbeid til alle fortsatt står øverst på lista. Den hovedmålsettinga innebærer også at vi skal jobbe for at færrest mulig opplever utenforskap. Det mener jeg er noe av det viktigste vi kan, og skal, arbeide for.

Hverdagshelter - dem er det flere av i bygda vår, også i kommunen. Denne gangen ønsker jeg å trekke fram renholder Solvår, som på onsdag ble feira og takka av, før hun gikk over i pensjonistrekkene. Solvår har jobbet som renholder i kommunen i hele 34 år. Det i seg selv er imponerende. I tillegg til at helsa har holdt, er Solvår et eksempel på at det er mulig å stå i samme jobb over lang tid, hun har utvist stor yrkesstolthet og sist, men ikke minst, bydd på seg selv. Mange av oss har hatt glede av å møte hennes vennlige smil og hyggelige kommentarer.
Det er ei tid for alt, Solvår; lykke til i din nye tilværelse.

Klikk for stort bilde 

Ordførerhilsen uke 36

Tusen takk til Rusle og tusle (lavterskeltilbud i regi av Folldal Turlag og kommunen) for at jeg fikk være turleder forrige uke. Artig å få vise fram storslått natur og utsikt bare rett utafor kjøkkendøra. Turlederen hadde vært vel optimistisk med tanke på turens lengde og dagslyset som forsvinner stadig tidligere, men vi har avtalt at det blir en ny mulighet til å komme helt opp på Skardtjønne til sommeren. Jeg gleder meg allerede nå til både frisk luft, mosjon og ikke minst det sosiale samværet.

Apropos frivillighet og sosialt samvær. Frivilligsentralen har ei viktig rolle i Folldals-samfunnet, og de er i gang igjen med flere aktiviteter, mens noe fortsatt er på vent med tanke på smitterisiko og det at flere av brukerne er i risikogruppa. Eksempelvis kan jeg nevne at både vaffel-kafè, mandagstrimmen og babytreff er i rute. Ta kontakt med Frivilligsentralen ved Aina om du har noen spørsmål. Det er godt å se at vi kan tilby noen sosiale arenaer, og at det samtidig er villighet til å ta smittevern på alvor.

Bo – og servicesenteret forsøker, så godt det lar seg gjøre, å ivareta beboernes behov for kontakt med pårørende og meningsfullt innhold i hverdagene. Myndighetene har kommet med noe oppmykning i forhold til anbefalte smittevern - rutiner, og det tilstrebes å få til dette på en god og forsvarlig måte. Fortsatt er det slik at vi må ta kontakt og avtale besøk. De generelle rådene om avstand, god hoste – og håndhygiene og det at vi holder oss hjemme hvis vi ikke er friske, gjelder nå som før.
I tillegg er kommunen og arkitektene så smått i gang med detaljplanlegging rundt videre framdrift i byggeprosessen på bo – og servicesenteret. Det skal gjennomføres både omfattende restaurering og bygges nye omsorgsleiligheter i tilknytning til institusjonen. Når framdriftsplanen er klar, skal jeg informere nærmere om den. Dette blir spennende og vi må jobbe for å få til en god prosess hvor aktuelle involverte tas med på råd i ei tidlig fase.

Kriseledelsen får nå oftere henvendelser som går på at vi håndhever smittevernet på en streng måte. Da samfunnet ble stengt ned, var det stor forståelse og enighet om dette, mens flere nå naturlig nok kjenner på at det er trasig at aktiviteter og ulike tilbud / arrangementer ikke går som tenkt. Vi har ikke noe ønske om å være firkanta eller ikke ta på alvor at det røyner på ikke å ha samme sosiale omgang, men sett i den store sammenhengen, må vi ta dette på alvor. Vi ser at det er smitte-oppblomstring i fylket vårt, og at enkelte skoler har måtte stenge ned igjen. Det er bl.a. dette vi jobber for å forhindre at skjer hos oss også. Vi skal ta nye vurderinger rundt bruken av kommunens lokaler, åpning av fritidsklubben osv. etter høstferien. Kryss-smitte, strenge krav til renhold, hvilke brukergrupper det rammer mest er noen av hensynene vi må ta.

Formannskapet har, for første gang, delt ut kommunens idrettsstipend. Skiskytter Emil Hage Streitlien fikk det på bakgrunn av sitt talent, ferdigheter og oppnådde resultater.
Gratulerer så mye, Emil, og lykke til med videre satsing og et nytt skoleår på landslinja skiskyting Stryn!

Og til slutt; i dag tidlig fikk jeg en påminnelse om hverdagsgleder. Ved avkjørselen min stod det også denne morgenen tre små, fine skoleunger – de smilte som noen soler og vinket ivrig i det jeg passerte dem. Bedre start på dagen skal man lete lenge etter. 

Ordførerhilsen uke 34

Årets førsteklassinger, de fleste trolig med sommerfugler i magen, ble møtt av vår nye rektor, Bente Kristoffersen, mandag 17.august. Det blir også i høst en annerledes (skole)hverdag med strenge smittevernregler; hyppig håndvask, faste gruppeinndelinger, avstand og mer uteaktivitet. Men det som ikke endrer seg, er lærernes viktige rolle overfor alle de ungene som er fylt av lærelyst og er spente på den nye hverdagen. 

Jeg ønsker alle elever, lærere / skoleansatte og foresatte en fin oppstart – lykke til!

I tillegg starta vi denne uka med fantastiske bilder av storslått natur fra bygda vår. Anledningen var ultraløpet Salomon Rondane 100. Når værgudene også spilte på lag med arrangørene, ble dette flott Folldals-reklame. Jeg ser at det er ønske om å gjenta suksessen neste år, og det betyr at det er muligheter for mange til eventuelt å være med på å videreutvikle opplegget.
Tusen takk til initiativtakerne, Inger, Erik og Tor Idar, og til alle deres medhjelpere for en eventyrlig innsats både før og under arrangementet. Og hvis noen lurer; jeg er mektig imponert over de sportslige prestasjonene. Det er nesten ikke til å forstå at løperne kan springe så lett og uanfektet sammenhengende i 80 eller 160 kilometer oppover bratte fjellsider, i steinurer, langs stier og i mørket. Vinneren av 100 miles (160 km) kom i mål på under 21 timer!

Ungdomsrådet hadde møte fredag 14.august og gjennomførte bl.a. valg. Markus Kjønsberg ble valgt til leder, med Marte Frankmo Tveråen som nestleder. Ungdomsrådet er enige om at de satser på teamjobbing og drar lasset i lag. Ordfører har vært invitert til møtene, og så sant jeg har mulighet kommer jeg til å fortsette å prioritere det. Det er flotte ungdommer med tanker om mangt, og jeg har tro på at vi skal få til et godt samarbeid. En herlig kommentar fra et av medlemmene; «til lags åt alle kan ingen gjæra, Kristin».

Kriseledelsen møttes igjen denne uka. Vi skulle så gjerne sett at samfunnet kunne gå tilbake til det «normale», men realiteten er oppblomstring av smitte. Det ser ut til at bl.a. økt reising har gitt oss flere smittetilfeller, oftest som lokale utbrudd. Fjellregionen klarer seg fortsatt veldig bra, men bl.a. Oppdal og ei videregående skole på Lillehammer har fått smitte. Vi får det stadig nærmere.
Jeg vet, hører og forstår at mange er lei av å ta så mange hensyn, og gjerne vil at alle tilbud og aktiviteter skal gå som normalt. Det samme ønsket har vi i kriseledelsen, men vi må ta ansvar og forsøke å hindre spredning ved å følge de klare smittevernrådene sentrale myndigheter gir oss. Fylkesmann i Innlandet referer til tiltakstretthet; det at vi begynner å bli litt mer bakoverlente og sliter med å holde beredskapen oppe, noe jeg tror flere enn meg kjenner seg igjen i. Står vi distansen ut og tar gjenåpninga av samfunnet gradvis, har jeg tro på at vi kommer oss gjennom dette på en god måte. Alternativet er dessverre at vi kan bli nødt til å stenge ned igjen samfunnet; noe jeg mener vi verken har råd eller mulighet for.
Jeg ber om at vi alle fortsatt bidrar til den nasjonale dugnaden; tenker fellesskapet og langsiktighet, ikke meg og mine behov. Det at jeg må avstå fra en aktivitet eller opplevelse i en periode, blir et lite offer i den store sammenhengen. Jeg vet det finnes forholdsvis mange som er i risikogruppa, og som fortsatt må holde seg mest alene hjemme. Vi strekker ut ei hånd også til dem, ved å ta smittevern på alvor. 

Kristin

Klikk for stort bilde 

Ordførerhilsen uke 32

I sommerferieukene går Norge på et lavere gir, så også i vår kommune. Mange vikarer har vært i sving og gjort en solid innsats, mens fast ansatte har fått tatt noen hvileskjær og ladet batterier. Sakte, men sikkert, fylles det opp igjen med ordinær bemanning både i kommunens lokaler og i næringslivet forøvrig.
Bøndene er ferdig med førstegangs-slåtten og de fleste melder om avlinger noe under normalt. Det ser bedre ut for andregangs-slåtten. Beitedyra våre har, så langt, hatt det trygt og godt. De utfordringene som har vært med rovdyrskader denne sommeren, har til nå ikke rammet Folldals-bøndene i særlig grad. La oss håper at resten av beitesesongen blir like bra.

Nyhetsbildet har vist oss at vi fortsatt må ta korona-pandemien på alvor, slik at vi ikke må stenge ned samfunnet vårt en runde til. Det har vi rett og slett ikke råd til!
Sjøl om vi ikke har noen med påvist smitte her i bygda, er det viktig at vi fortsatt følger myndighetenes anbefalinger. Det gjelder også det å ta telefonen, i tilfelle smittesporing, holde oss hjemme hvis vi er forkjølet/syke, god hånd – og hostehygiene og holde avstand. Den informative, fine plakaten jeg fikk av Herman er fortsatt like aktuell (se bildet).

Først på juli ble tallene fra kommunebarometeret offentliggjort og jeg har fått noen spørsmål knyttet til det. Folldal har gjort et kvantesprang fra 263.plass, til 140.plass. Kommunebarometeret gir en indikasjon på hvordan vi ligger an og resultatene må ses over tid. Denne kraftige forbedringen skal vi ta med oss, samtidig som vi helt klart fortsatt har mye å jobbe med. Trolig er det også en sammenheng mellom denne positive utviklinga og overskuddet i årsregnskapet for 2019. Vi må fortsette arbeidet vi er i gang med. Spesielt hyggelig er det å lese at vi er inne på topp 10 – lista for byggesaksbehandling.

Livet er skjørt
Søndag 26.juli våkna vi til en trist dag i Folldal – ei trafikkulykke hadde revet bort en av våre ungdommer. Det har, og vil prege mange også i tida framover. Kommunens støttegruppe har vært involvert fra første stund, og de ungdommene og hjelpemannskapene som kom til ulykkesstedet har blitt fulgt opp. Også andre har hatt, og har, mulighet til å ta kontakt med støttegruppa.
Mine tanker går først og fremst til Andreas sine aller nærmeste; Bjørn Are, Birgitte og Terje. Jeg er imponert over at dere har åpnet huset for både ung og gammel, og ikke minst er det rørende å oppleve hvordan dere formidler gode minner og takknemlighet over Andreas sine styrker og fine sider.
Spekulasjoner og rykter lar vi seile sin egen sjø, og i stedet tar vi godt vare på hverandre og de som trenger det aller mest.

Klikk for stort bilde 

Hilsen fra ordfører 10. juli

Til ettertanke……
Det har, de siste ukene, vært fullt i hodet mitt. Både fordi det har vært mye å henge fingrene i, men også fordi det har vært så mange ting å reflektere over og lære av.
På ny har vi sett at bygda vår kan mobilisere. Mange har eksempelvis tatt utfordringer med hjemmekontor og egne barn i samme rom på strak arm; med en del artige og kreative løsninger. Kommunens medarbeidere har strukket seg langt, og flere har vært omdisponert og jobbet med andre oppgaver noen uker.

Vi har en kultur for dugnad og frivillighet, og det har også kommet til syne under koronapandemien. Jeg har sjøl hatt løpende dialog med deler av frivilligheten – for ei positiv innstilling.
La oss holde fast i ideen om å tenke vi, ikke meg og mine behov; om å bry oss litt mer, ta en telefon, vise omtanke og inkludere.  Korona-tiltakene har endret den alminnelige, hverdagslige samhandlinga vi er vant til å ha med hverandre. Det er mange som er sultefora på sosialt samvær. Hva gjør dette med oss på sikt, mon tro?

Jeg ser at flere av oss har fått et mer bevisst forhold til privat forbruk og egne handlevaner.
Viktigheten av matproduksjon og det at sjølforsyningsgraden må økes, tror jeg også det er større enighet om nå etter det vi har vært gjennom og erfart. Vi er utrolig sårbare og må satse mer på egenprodusert norsk mat. Det å bruke lokalt næringsliv har også en uvurderlig verdi. 

Kriseberedskapen i kommunen har blitt prøvd ut på en måte vi knapt hadde trodd vi skulle få oppleve. Heldig er Folldal som har solide folk med fagkunnskap og beina på jorda. Så skal vi, etter hvert, sette oss ned og se hva vi kunne og burde gjort bedre. Den evalueringa skal vi ta både internt og sammen.

Sårbarhet – et ord jeg har brukt i årevis, også gjennom yrket mitt. Denne våren har det blitt tydeligere i hele Norge at i kriser og unntakstilstander er det de mest sårbare som blir rammet aller hardest.
Barn og unge som lever sammen med foreldre eller andre voksne i dysfunksjonelle familier, og som nå har gått på tå og hev for ikke å skape unødig konflikt i heimen. Barn og unge som har hatt færre muligheter til å få pauser fra voldsbruk, overgrep, rusbruk i hjemmet og eller psykisk dårligfungerende omsorgspersoner. La det være helt klart – jeg tror ikke foreldre/ foresatte ønsker å utsette barna for disse opplevelsene, men det handler i stor grad om egen dårlig fungering.
Vi har også sett rusavhengige og psykisk syke som har blitt utskrevet fra behandling og ut til minimal eller ingen oppfølging. Det samme gjelder ensomme og de med sterk angst; de har blitt enda mer isolert fra omverdenen. Også de med dårlige arbeidskontrakter (sosial dumping), eller bare midlertidig arbeid har blitt hardere rammet enn vi som har solide arbeidstaker-rettigheter å lene oss på.
La denne krisa minne oss alle på viktigheten av å jobbe for fellesskapsløsninger, det å ta vare på de som trenger det mest og la forskjellene bli mindre også i velferdsstaten Norge. Dess flere som får bidra, ut fra ressurser og muligheter, dess bedre samfunn får vi.
Det er denne samfunnsutviklinga jeg har tro på og vil jobbe for framover.

Nå blir det sommerferie og et par hvileskjær, men skulle det dukke opp nye utfordringer, er jeg selvfølgelig på banen igjen. Og bare så det ikke oppstår noen misforståelse; dette er ingen oppsummering av korona-tida i Folldal. Jeg valgte bare å dele noen tanker jeg har gjort meg så langt. Vi har ikke lengre faste møter i kriseledelsen. Folldal har ingen innbyggere med påvist smitte. Vi fortsetter likevel med de forebyggende tiltakene og følger sentrale myndigheters anbefalinger.

Til slutt vil jeg ønske dere en fortsatt god sommer med disse ordene av Anne Grete Preus -  
Det ble en fin og stille solskinnsdag
Takket være et vindpust
Fra en sommerfugls tilfeldige vingeslag 

Klikk for stort bilde 

 

Info fra ordfører 26.06

11.juni møttes kommunestyret fysisk. Det satte mange av oss pris på, selv om det ble en litt annerledes organisering i kommunestyresalen for å imøtekomme smittevernkravene. En av sakene vi behandlet var årsberetning og regnskap 2019. Som alltid er det ting å ta tak i, men det var gledelig at vi fikk et brutto driftsresultat på + 1,7 millioner kroner og kunne sette av noe mer til disposisjonsfond. Det ser ut til at ekstra fokus på budsjettdisiplin og tettere oppfølging av den enkelte enhet, har gitt resultater.

Videre behandlet vi saken om Tv-aksjon 2020. Årsaken til at Regionrådets ordførere inviterte NRK, WWF og Tv-aksjonsekretariatet til dialog og møte, var de klare tilbakemeldingene flere av oss ordførerne fikk høsten 2019, fra både bøssebærere og givere. Et stort flertall i kommunestyret (14/17) stilte seg bak forslaget om ikke å imøtekomme anmodningen om å stå for den praktiske organiseringa av årets innsamlingsaksjon. Kommunen skal legge til rette for informasjon og praktiske løsninger slik at alle kan gi til det gode formålet plast i havet. Dette kan gjøres enten via alternative organisasjoner som blir foreslått, eller til WWF for de som ønsker det. Mye er sagt og skrevet om dette, men jeg lar det ligge. Jeg er imidlertid glad for å være ordfører i ei bygd hvor kommunestyrerepresentantene kan diskutere uten å komme med hatske ytringer og personkarakteristikker av hverandre. Slik skal det være, og slik skal vi jobbe for å ha det framover også.  

Det er fortsatt ikke påvist smitte i Folldal. Likevel har mange merket godt de kravene som stilles til smittevern og forhåndsregler; så også for ulike skoleavslutninger i regionen.
Jeg var så heldig at jeg fikk være med på avslutningsfesten ved Nord-Østerdal videregående skole og må si – for noen fantastiske avgangselever. Ungdommene framstår som ansvarsfulle, hyggelige og dyktige og har satt fellesskapets behov foran seg og sin russefeiring. Jeg avsluttet tala til dem på følgende måte:
Lev livet
ta vare på øyeblikk og gode stunder
vær raus med hverandre
le mye
minn deg sjøl på at du er god nok og
akkurat nå; feir at du har gjort en solid innsats med å gjennomføre grunnskole og videregående.  

Fylkesmannen er tydelig i sine anbefalinger; vi skal ta velfortjent ferie, vi skal kose oss, men samtidig minne hverandre på det med å unngå store folkemengder, holde avstand, ha god håndhygiene og syke personer skal bli hjemme. Det er fortsatt nødvendig med forsiktighet, siden flere av oss farter mer og kommer til både å reise innenlands og ha samvær med familie og nære venner.

Gruveforurensning har vært et tema den siste tida. Jeg er svært glad for den drahjelpa vi har fått fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen og andre politikere som står på for oss. Det ble fremmet et representantforslag i Stortinget 19.juni, der representantene ber regjeringen igangsette oppryddingsarbeidet ved Folldal gruver og komme tilbake til Stortinget senest våren 2021 med forslag til hvordan dette skal gjennomføres. Kommunen er fortsatt tydelig på at det er forurensningseier, Nærings – og fiskeridepartementet, som har ansvaret for opprydding i tråd med pålegget som ble gitt i 2003 og endelig vedtatt i 2005. Direktoratet for mineralforvaltning har fått fullmakt fra departementet til å forvalte dette ansvaret, de er nå i tett dialog med Riksantikvaren for å legge fram en helhetlig plan for videre framdrift. Dette er en sammensatt sak hvor to viktige formål skal ivaretas; kulturminne Stiftelsen Folldal Gruver og vannforurensning. Norge har også klare forpliktelser i henhold til vedtatt vanndirektiv. I august / september vil direktoratet for mineralforvaltning avholde et statusmøte, hvor bl.a. kommunen og Stiftelsen Folldal Gruver blir invitert. Da vil også kommunestyret bli trukket inn i prosessen. Jeg vet at mange har engasjert seg i, og jobbet med, gruveforurensinga i mange år. Jeg velger likevel å være optimist, som Solan, og har tro på at vi skal komme noen steg videre. Spesielt fordi det er tverrpolitisk vilje, både lokalt og nasjonalt, til å få løftet dette opp på et nivå der det hører hjemme; i Stortinget.

Nyt helga og finværet!

Smitten tar ikke ferie

Smitten tar ikke ferie - frykter lokale utbrudd- felles appell fra alle ordførerne i Innlandet og Fylkesmannen

Etter en krevende vår, er det mange som nå senker skuldrene i et kjærkomment avbrekk fra hverdagen. I takt med varme dager og lyse kvelder øker behovet vårt for å møte folk. Minnene om stengte skoler og barnehager blir vagere. Restriksjoner og kjøreregler oppleves som noe som var. Bevisstheten om epidemien svekkes.

Men kampen mot koronaviruset er ikke over – heller ikke i Innlandet. Det finnes flere eksempler på kommuner som har smittede og folk i karantene. Kommunene er nå bekymret for lokale utbrudd midt i ferieavvikling. Frykten for mange er et utbrudd på en pleieinstitusjon.

I tillegg er vi engstelige for såkalte superspredere. Dette er en person som ikke er klar over at han er smittet, og ikke holder avstand eller har god hånd- og hostehygiene. I løpet av en dag på stranda eller en kveld på byen, kan en superspreder forårsake et lokalt utbrudd i kommunen du bor i.  

Både i kommunene og hos Fylkesmannen er vi bekymret for at en ny smittetopp igjen vil sette de kommunale velferdstjenestene under sterkt press. Som samfunn må vi gjøre det vi kan for å begrense smitten mest mulig. Det er fortsatt risiko for å bli utsatt for nye bølger av pandemien.

I sommer må vi derfor huske både solkrem og håndsprit, og fortsette med godt smittevern. Syke personer skal holde seg hjemme. Selv i lyse sommerkvelder mål du ha en meters avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå større folkemengder. Ta ekstra forholdsregler dersom du er i en risikogruppe.

Befolkningen i Innlandet har vært flinke, og det er grunn til å si takk! Smitten har så langt vært begrenset – selv om det er lokale variasjoner. Både i kommuner med og uten smitte har pandemien kostet. Eldre har blitt isolert, barn og unge fikk hverdagen snudd på hodet og mange har vært syke – og noen har mistet livet. I tillegg til de menneskelige omkostningene, har kommunene hatt store utgifter på pandemi-beredskapen sin. For å unngå nye utbrudd, kreves det fortsatt innsats for å holde smittetallene lave. Derfor er dette en felles appell fra alle ordførerne i Innlandet og Fylkesmannen:

Smitten tar ikke ferie – hold den på avstand.
Da kan flere få en riktig god sommer!

Info fra ordfører uke 22

Kriseledelsen samles fortsatt ukentlig, og på mandag var Folldal fjellstyre med oss. Vi diskuterte nødvendige tilpasninger og smittevernregler for åpne buer, og ikke minst de åpne utedoene som står plassert flere steder i kommunen vår. Siden vi alle blir oppfordret til å feriere innenlands, og vi regner med det betyr økt trafikk i våre fjellområder og seterdaler, vil vi at folk benytter doer, samtidig som det ikke er mulig med daglig renhold. Det betyr at de som har bobil eller campingvogn blir sterkt oppfordret til å bruke egne toaletter, mens andre må ta ansvar for smittevern ved bl.a. å bruke antibac.  

Også Fylkesmannen i Innlandet har fortsatt jevnlig møter med kommunene. Et av temaene har vært å reflektere over strategiske utfordringer framover.
Vi skal nærme oss en mer normal hverdag, sikre forsvarlige og trygge tjenester til innbyggerne, samtidig som kommunen vil stå i en langvarig beredskapssituasjon. Det blir en prøvelse å holde fokus oppe og hindre trøtthet over tema korona. Videre er det avgjørende at vi greier å beholde vår tillit til myndighetene og de tiltakene som blir anbefalt, samtidig som vi ikke kan sitte og vente på en eventuell ny smittetopp utpå høsten.  
Jeg tror også flere enn meg har kommet til det stadiet at vi lurer litt på hvordan korona-situasjonen vil prege oss framover. Vil vi bli mer reserverte? Vil de av oss som ofte har gitt folk en klem og et tydelig håndtrykk holde avstand? Vil vi se litt ekstra på ukjente som står sammen med oss i kassa-kø osv.? Svarene har vi ikke, og jeg har ikke tenkt eller ment å lage en debatt på dette, men ville bare undre meg høyt.

Fra formannskapets møte denne uka, har jeg lyst til å trekke fram følgende: Vi behandlet innspill til handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet, og der ble lyssatt gang – og sykkelvei fra sentrum til Krokhaug gitt førsteprioritet. Dette som et resultat av at bl.a. Ungdomsrådet, i et uformelt møte med ordfører, tok opp det med gang – og sykkelvei som et viktig tiltak i kommunen. Dette viser at engasjement og påvirkning nytter – så fortsett med det! 

Avslutningsvis vil jeg nevne to glad-saker.
Styret i Streitliis Musikkfond gikk enstemmig inn for å innvilge Synnøve Brøndbo Plassen og Ragnhild Moan kr 10 000 hver – et stipend som skal gå til utdanning ved Norges Musikkhøyskole. Det er ikke ofte vi får oppleve to elever fra Folldal på Musikkhøyskolen samtidig, tror jeg.
Gratulerer så mye til dere begge – og fortsatt lykke til med spennende studier!

Videre er det noe bevegelse i forhold til gruveforurensinga, og det er gledelig. I desember 2019 møttes flere aktører, deriblant kommunen, med utgangspunkt i rullering av de regionale vannforvaltningsplanene. I tida etter har vi bl.a. gjenopptatt dialogen med direktoratet for mineralforvaltning. Det jobbes også tverrpolitisk med å få til ei høring på Stortinget, i tillegg til at direktoratet og riksantikvaren har hatt møte denne uka.  De to aktørene skal møtes på nytt før sommeren, det blir spennende å se hvilken plan og konkrete tiltak de eventuelt enes om. Som mange er kjent med, handler dette om både å håndtere hovedkilden (hvor tildekking har vært nevnt) og avrenning / rensing. Det er til god hjelp for oss at NRK v/ Kampestuen følger prosessen tett.

Ønsker dere alle, både fastboende og deltidsinnbyggere, ei god pinse!
 

Info fra ordfører 05.06.20

Kort ukesoppsummering

Som mange har fått med seg, opplevde vi forrige helg skogbrann i Grimsbu. Store områder med mose og hogstavfall brant godt, men brannen ble heldigvis stoppet før den nådde et ungskogfelt og videre oppover lia med gammelskog. All honnør til første-innsatsen våre egne brannmenn og noen frivillige stod for. Vi fikk også veldig god hjelp fra Alvdal; både fra brannvesenet og folk fra sivilforsvaret, i tillegg til at Tynset stilte med ekstra tankbil. Jeg har snakket med vår utrykningsleder på dette oppdraget, Kjell Helge Øien, og han roser innsatsen og understreker tryggheta det gir oss å være en del av Midt-Hedmark brann og - redningsvesen. Også brannhelikopter ble rekvirert, og ifølge brannmannskapene var luftas baroner i særklasse. Og husk; til tross for at det ligger igjen snø i fjellet, er det knusktørt mange steder.

Kommunen er testamentsarving etter Marit Aspaas. For å sikre at prosessen med oppgjør av boet blir gjort på en korrekt måte, har vi advokat som bistår oss i dette arbeidet. Testators vilje er selvfølgelig det som styrer hvordan vi håndterer arven, og vi forsøker å forvalte dette på best mulig måte. Jeg har registrert at det bl.a. er tatt til orde for å innlemme boligen vi arvet, i museumsområdet på Verket, noe som uansett ikke er aktuelt ut fra testamentet.
Jeg tror det er flere enn meg som kjenner på ydmykhet og stor takknemlighet for å få ei slik gave.

Naturlig nok går fokuset på smittesituasjonen noe ned, men jeg har fått et par spørsmål om det denne uka også, og kan bekrefte at vi fortsatt ikke har noen med påvist smitte i bygda. Gradvis gjenåpning av Folldalssamfunnet har gått bra. I nyhetsbildet har det vært fokusert på bl.a. det med sosial isolasjon; noe vi også tar på alvor. Besøk på Folldal bo – og servicesenter (FBSS) gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd, og avtales på forhånd. Vi benytter eget besøksrom, bruker sansehagen og det er også enkelte som går turer i nærområdet. Heldige er vi som har god plass utendørs og flotte omgivelser å ferdes i.
Har skjønt at enkelte stusser på det med registrering når de kommer til eksempelvis kommunehuset og FBSS. Årsaken er at vi skal holde oversikt over hvem som har vært innom, med tanke på eventuell smittesporing.

I dag har jeg avslutta arbeidsuka med å være trollmor i barnehagen. Jeg fikk ei flott stund ute på «det hemmelige stedet» sammen med skolestarterne og en fin voksen-gjeng som hadde lagt til rette for å lære om å ta vare på naturen rundt oss. Og det er ingen tvil; ungene våre kan mye om koronasituasjonen også. Trollmor rusla videre, mot Dovrefjell, med ny kunnskap i bagasjen og tydelige anbefalinger om å droppe å spise både flaggermus og krokodille.
I helga blir det fisk til middag  - og jeg skal fortsette med god håndhygiene!

Klikk for stort bilde 

17. mai-hilsen fra ordfører (15.05)

Kom mai du skjønne milde

Tja…. litt usikker på om den sangstrofen treffer oss helt i år. Uansett; på søndag skal vi feire en annerledes 17.mai, så også her i Folldal.
Som vi tidligere har annonsert, blir det ingen tradisjonell feiring. Men kl 13.15 vil det bli lagt ut ei sending fra bygda, hvor vi får både flaggheising og korpsmusikk, sang, vi møter russen, taler for dagen og noen glimt fra ulike steder i bygda vår. Linken vil bli liggende ute, både på kommunens side og Folldalsportalen (utafor betalingsmur), også framover.  
Etter å ha brukt dagen i går i Uppigard Streitlien, håper, og tror jeg, dere vil sette pris på nett-tv-sendinga. Den gir oss 17.mai-følelse, nasjonalromantiske rammer med et flott bygdetun og Rondane midt imot og ikke minst alle sambygdingene som bidro med variert innhold til sendinga.
Og ja, etter mange timer ute i bunadsko, med snø på bakken og minusgrader på ettermiddagen, klagde jeg på været – bare så dere er forberedt på det :-)

Nå har både barnehage og skole kommet godt i gang, vi har innarbeidet de nye rutinene, og fra mandag 18. mai er det kulturskola som står for tur. Det blir også her ei forsiktig gjenåpning, med fokus på smittevern og organisering som ivaretar både gruppestørrelser, avstand og ekstra renhold.  Enkeltundervisning, dansetilbud utendørs, rockeverksted med tilpassa opplegg – for å nevne noe. Både elever og foresatte er informert om tilbudet og en ivrig lærergjeng er veldig klar for å ta imot kulturskoleelevene.

Ved Folldal Bo – og servicesenter har vi så smått åpnet opp for noe besøk. Vi vet mange har venta på det og forstår så inderlig godt våre beboere. Det har vært viktig for oss å legge til rette for at de får møte sine nærmeste, samtidig som det er nødvendig å gjøre dette på en måte som sikrer smittevernet. Beboerne er våre mest sårbare og vi har derfor begrenset omfanget. I tillegg minner vi om at pårørende ikke avtaler besøk dersom man er småpjusk, at vi holder avstand og fortsatt er flink med håndhygiene.

Kommunehuset åpner også igjen på mandag 18. Se egen informasjon på kommunens nettsider, om nødvendige smitteverntiltak som bl.a. gjør at vi anbefaler at du avtaler tid med den du vil møte.  

Kommunestyret vedtok også i år penger til Sommerjobb for ungdom; yes!
På grunn av korona-situasjonen har administrasjonen avventet noe med å lyse ut stillingene, men nå legges de ut. Det blir muligheter for å søke på jobb både i vaktmestertjenesten, barnehagen og SFO.

Avslutter med ei glad-melding til:
Regjeringa utsetter endringen av frivilligsentralenes tilskuddsordning. Budskapet ble offentliggjort da de la fram kommuneproposisjonen for 2021.
Dette er godt nytt for oss i Folldal og helt i tråd med innspillene vi har kommet med inn mot sentrale myndigheter. Frivilligsentralen vår er et trivelig samlingssted og et viktig fellesskap for mange i bygda; enten man er bruker av tilbudene eller en av de frivillige. Vi må fortsette å jobbe for ei finansieringsordning som gjør at også små-kommuner kan opprettholde dette tilbudet.

Ønsker dere alle en fin 17.mai!

Info fra ordfører 03.07.

Dette har vært ei uke med færre møter og mer fokus på andre deler av ordførerrolla.
Flere har vært innom kontoret og delt noen tanker om utfordringsbilder og oppgaver som venter. Onsdag hadde flere av oss en god prat med journalist Tonje Hovensjø Løkken, Arbeidets Rett, og Vegard Kjøllmoen Steien fra Folldalsportalen. Tema var ledige stillinger i Folldal og det vide spekteret vi nå kan tilby på jobbfronten. Vi snakket om et mangfoldig næringsliv, om muligheter for par til å få jobb i bygda vår og viktigheta av at privat næringsliv og det offentlige, her kommunen, spiller på lag. Videre kunne vi slå et slag for full barnehagedekning og løpende opptak, forholdsvis nybygd skole, ei av landets beste kulturskoler, aktivt idrettslag og både boliger og småbruk som ligger ute til salgs. Det hadde vært fint om så mange som mulig deler artikkelen, eller i hvert fall innholdet i den, på eksempelvis facebook, slik at vi får spredt det glade budskap langt utover kommunegrensa. Sist, men ikke minst; det er bra og helt nødvendig at kommunen og det private næringslivet kan stå sammen om å rekruttere folk til ledige jobber i bygda. Sammen kan vi få det til! 

I posthylla mi lå det en dag sommerhilsen fra Ungt entreprenørskap Innlandet. Fjellregionen har de siste årene utpekt seg som en av de fremste innen entreprenørskap i skolen. Hovedgrunnen til at ungdomsbedriftene våre kan ta med seg mange utmerkelser hjem, er det gode grunnlaget som legges allerede på ungdomsskolen. Så også her i Folldal. Folldal skole fikk med seg hele sju priser hjem fra SUM (skapende ungdomsmesse) og de kvalifiserte seg, for andre år på rad, til Regionmesterskap Øst i kategorien Beste Elevbedrift. Intet mindre enn imponerende – heia folldalsungdommen!

Flagget til topps, glimt av sol, kort fra kongen og en liten blomsterhilsen fra ordfører. Det er noe av hva vår flotte 100-åring, Bjørg (Ingebjørg Marie) Lien, fikk oppleve på torsdag. Det var rørende å møte jubilanten, og hennes aller nærmeste, til en hyggelig markering på Bo – og servicesenteret. Tusen takk for ei fin stund.
Vi sang både Hurra for deg og Folldalssangen, og jeg lo godt da Bjørg sa det ikke var noe å trakte etter å runde de 100. Vi to ble likevel enige om følgende; det må være noe spesielt med Folldals-genene. Både min oldemor og farfar fikk oppleve å feire 100 års-dag; også dem med røttene sine i denne bygda.
 

For de som ikke vet det; nå er sommeren erklært åpnet i Folldal - jordbærdama har vært på torget J

Hilsen fra ordfører uke 19 (8. mai)

I dag er det 75 år sia freden kom tilbake til Norge. Klokka 15, denne dagen i 1945, ringte kirkeklokkene landet rundt for å markere at fem lange år med krig og okkupasjon var over. På grunn av koronaviruset vil markeringene rundt frigjørings – og veterandagen i 2020 foregå uten publikum. For at det skal være en liten felles markering av dagen også i år, kommer kirkeklokkene til å ringe rundt om i landet – så også her i Folldal. Det blir ringt om lag i fem minutter fra kl 15. Frigjøringsdagen minner oss om at vi aldri må ta frihet for gitt.

Vi har ventet i spenning på å høre fra myndighetene vedrørende utvidet åpning av skolene. Avgjørelsen kom i går kveld, og fra mandag 11. mai er samtlige trinn tilbake ved Folldal skole. Det stiller store krav til både organisering og renhold, men det har vært jobba godt med planlegging nå i forkant, og vi er klare til å ta imot elevene. Uteskole blir et viktig supplement til klasseromsundervisning. Det er lagt ut informasjon på kommunens side, og i tillegg har kontaktlærerne hatt dialog med foresatte.
Kulturskola holder fortsatt stengt, og vi avventer erfaringene fra gjenåpning av 1.-10.trinn før endelig beslutning tas.
Noen lurer på hvordan det blir med kulturtilbud som fritidsklubben, kino og bibliotek. Biblioteket tilbyr utsetting av bøker, etter avtale; bare å fortsette med å ta kontakt med bibliotekar Marina. Kinoen er fortsatt stengt, det samme gjelder fritidsklubben.
Felles for alle vurderingene rundt gjenåpning, er at vi fortsatt fokuserer på å forhindre smitte og ikke minst de strenge kravene til skjerpet renhold. Skal vi kunne levere på det, må vi prioritere hardt. Vurderingene er mange og sammensatt, da det er en fin balansegang mellom smittevern og tålegrensa for sosial isolasjon, forringet livskvalitet.

Apropos renhold. Jeg skal være forsiktig med å trekke fram noen spesielle yrkesgrupper, men føler det er på sin plass å nevne de som jobber med renhold. Renhold er et eget fagområde, og ikke minst stilles det store krav til kunnskap når vi nå skal forholde oss til strenge smittevernregler også.
Takk til dere alle for stor fleksibilitet, for at dere tar hygienekravene på alvor og for at dere jobber hardt for å levere gode tjenester vi alle er ekstra avhengig av i denne korona-tiden.

Reiselivet og campingplassene har en konstruktiv dialog med kommunelegen og rådmannen (nå kommunedirektøren), slik at man kommer fram til gode løsninger for styrket renhold og smitteverntiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og krav.

Det er varslet at det kommer en ny veileder for bl.a. besøk på sykehjem. Vi kommer tilbake med mer informasjon når den er på plass, men kommunen har i dag lagt ut utfyllende informasjon om at det fra mandag åpnes opp for noe besøk til beboerne på sykehjemmet. Vi vet at våre eldre er ei sårbar gruppe i forhold til risiko for smitte, samtidig som flere eldre ikke er vant med digitale plattformer og savner kontakt med pårørende. Jeg ser mange som forsøker å spre litt glede og omtanke; så fint om dere fortsetter med det.

Jeg har hatt løpende dialog med frivillige, og bl.a. Frivilligsentralen åpner nå forsiktig opp for noe aktivitet. Eksempelvis er mandagstrimmen i gang, og de tilbyr fine gåturer med maks fire i hver gruppe.

17. mai er rett om hjørnet. Barnas dag får i år et annet innhold, og ut fra situasjonen vi har hatt, og fortsatt delvis står i, har vi planlagt et digitalt arrangement. Folldalsportalen og Folldal kommune samarbeider om et nett-tv-program som vil bli lagt ut kl 13.15. Tema er nasjonaldagen, og det blir både flaggheising, sang, musikk, taler, noen betraktninger fra sandkassa – for å nevne noe. Vårt ønske er at dette kan skape ei hyggelig stund i heimen, etter at vi alle har sunget «Ja vi elsker» kl 13. Sendinga legges ut både på Folldalsportalen og kommunens side, og vil være tilgjengelig også etter 17.mai.

Vi merker alle at det er gjenåpning av samfunnet, og utfordringa nå er å balansere økt aktivitet med hensynet til de sårbare, fortsatt fokusere på smitteverntiltak og ikke minst leve med usikkerheten knyttet til om prognosene slår til. For vår del antydes det at smittetoppen ikke kommer før i oktober. Det betyr at vi samtidig med å åpne forsiktig opp, hele tiden må vurdere langsiktige konsekvenser. Som ordfører har jeg sett på nært hold den dugnadsinnsatsen som har vært lagt ned, alle som har tatt hensyn og vist solidaritet – folldølan har tenkt på fellesskapets beste og ikke seg og sine behov. Vi må framover sikre at denne innsatsen og de resultatene vi har oppnådd blir ivaretatt på en god måte; ikke bli for ivrige i gjenåpninga, men tenke at de som er forkjøla eller i dårlig form holder seg hjemme, fortsette å vaske hender, ha minimum en meters avstand og likevel ta godt vare på hverandre.

Med ønske om ei god helg -
Kristin 

Info fra ordfører uke 18 (30.04)

I morgen skriver vi mai – en måned hvor vi tradisjonelt feirer mer enn ellers i året.
1.mai, frigjøringsdagen 8.mai, nasjonaldagen vår, pinse og konfirmasjoner, for å nevne noe. I 2020 skal vi gjøre dette på en annen måte.

Som kjent åpnet vi skola, fra 1.-4. trinn, nå på mandag, og det har fungert over all forventning. Rektor berømmer foresatte for å ha forberedt ungene godt, og ikke minst er elevene flinke til å forholde seg til hygieneregler, kohorter (grupper) osv. I løpet av neste uke får vi beskjed om hvordan vi skal utvide med de øvrige trinnene. Skola er allerede i gang med noe planlegging. På grunn av renhold av uteleker forbeholder vi skolegården til de elevene som er i gang igjen med undervisning.
Også gjenåpning av SFO har fungert bra.
Kulturskola gir fortsatt ikke tilbud til sine elever, og vi avventer veilederen, som etter planen skal foreligge innen 01.05., før beslutninger tas.

I forlengelse av helseminister Bent Høies flotte tale til ungdommene, har også jeg tenkt en del på våre unge. Det er vår i lufta, de har sittet hjemme i flere uker, aktiviteter er lagt ned og tid med venner er redusert til et absolutt minimum; det er ikke vanskelig å forstå at det begynner å røyne litt på for noen. Jeg håper vi har raushet med hverandre og tåler å se at noen unge går eller sitter sammen i sentrum, at vi blir glad over å se litt mer liv og røre. Selvfølgelig skal vi minne hverandre på, også ungdommene våre, om håndhygiene, om å unngå nærkontakt, om å tenke seg om slik at det blir maks fem på ett sted, og jeg oppfordrer foreldre til å snakke sammen.
Jeg tror vi alle ønsker å være gode med våre sambygdinger, og at det inniblant bare er ubetenksomhet som gjør at vi eventuelt kommer med skråblikk og litt krasse kommentarer. 

Det er ulikt hvilket forhold vi har til 1.mai-feiring; noe jeg har respekt for. I år føler jeg likevel det blir riktig å si noen ord om det i denne ukas hilsen. Tema er trygghet for helse og arbeid. Uansett politisk ståsted, er det trolig lettere å stille seg bak «parolen» i år. Vi har sett hvordan velferdsstaten vår har greid å ta hånd om store utfordringer, og vi har fått vist at ved dugnad og samarbeid har vi greid å begrense smitteomfanget og vinne oss tid til å forberede helsetjenestene på de nye, store utfordringene. Vi trenger trygghet i forhold til helse både som enkeltindivider og som samfunn.
Norge har i dag over 400 000 arbeidsledige; også her i vår kommune har noen blitt permittert i forbindelse med koronautbruddet. Vi må fortsette å sikre rettighetene til permitterte, for om mulig å hindre at de blir arbeidsledige over tid. Hovedoppgava må bli å få folk tilbake i arbeid; skape en solid gjenreisningsplan for hele landet.  
Vi må fortsette å handle i bygda, vi må bruke egne håndverkere og lokalt næringsliv, og kommunen skal jobbe videre med om det er prosjekter som kan framskyndes.

Sist, men ikke minst; vi holder oss friske. Det er ingen tvil om at smitteverntiltakene vi har satt inn har gitt resultater og at vi har skaffet oss tid til å forberede oss på utbrudd også i Folldal. I den sammenheng er det viktig at vi, parallelt med sakte gjenåpning av samfunnet, fortsetter å ta smittefaren på alvor, beskytter våre sårbare/risikogruppene og forholder oss til anbefalingene fra helsemyndighetene.

Denne mai’en blir spesiell, men jeg håper vi kan nyte litt vår og at den blir fin likevel!

Klikk for stort bilde 

Nye testkriterier (30.04)

Her er informasjon fra Folkehelseinstituttet om testkriterier for påvisning av koronaviruset (coronavirus). 

Ukesoppsummering fra ordfører 24.04

Den nye hverdagen - INFO FRA ORDFØRER UKE 17
Unntakssituasjonen med Covid-19 begynner etter hvert å bli den nye hverdagen vår. Vi er inne i en spennende og krevende fase, da vi sakte, men sikkert skal gjenåpne samfunnet. Noen har over tid vært engstelige, og mange har kjent på savn og lengter etter en mer «normal» hverdag med bl.a. sosial omgang. Det er fullt forståelig, samtidig som Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene ber oss om å ta ansvar og fortsatt følge smittevernrådene. Unngå eller redusere reiser, holde oss mest mulig i ro - for å få færrest mulig treffpunkt og derigjennom hindre smitte. Anbefalingen om å holde avstand, ha god håndhygiene og ta hensyn til de sårbare (eldre, kronikere og andre i risikogruppene) er like aktuell i dag og vi må alle fortsette å ta den på alvor.

Kommunen får mange henvendelser om man kan komme på besøk, om man er ønsket på hytta, om man kan handle i butikkene våre osv. Til det er vårt svar:
Verken kommunens administrasjon, kommunelegen eller ordfører kan eller skal avgjøre hvem som drar på hytta eller ei. Hver og en, enten man er hytteeier, eller andre som planlegger å reise hit eller folldøler som tenker å dra bort, må selv vurdere viktigheten av turen. Butikkene har, enten de ligger her i Folldal eller andre steder, innført ekstra hygiene-tiltak, med tanke på å hindre smitte. Slik sett tenker jeg at de som er i bygda vår bare følger disse rådene og gjerne handler lokalt.

Og la det være klart – vi er glad i deltidsinnbyggere og gjester, vi liker liv og røre og gleder oss til vi på ny kan samhandle slik vi gjorde før korona-utbruddet.

Institusjonene er fortsatt stengt for gjester, og det gjelder da også Folldal Bo – og servicesenter. For å bøte på noe av savnet etter å se et kjent og kjært fjes, har vi gått til anskaffelse av IPader, og flere kommer snart. Beboerne våre vil få hjelp til å ta imot samtaler på IPad, og vi håper og tror dette tiltaket også gir dere som pårørende litt mer ro i sjela.
Barnehagen åpnet på mandag, og det har gått bra. Fantastiske uteområder har vært flittig i bruk, og i tillegg har vi hatt sol fra skyfri himmel i flere dager. Så må administrasjonen og de ansatte sammen jobbe videre med å finne gode løsninger på hente- og bringetider, tidspunkter for styrket renhold osv.

Mandag 27. april ønskes 1.-4. trinn velkommen tilbake til Folldal skole og SFO! Jeg vil at alle, enten det er skoleungene våre, foresatte, ansatte eller andre skal vite at det er jobbet hardt for å gjøre det trygt å komme tilbake. Skola har jobbet med risikoanalyse, ansatte har fått både informasjon og kunnskap om veilederen, foresatte har mottatt informasjonsbrev og blitt oppringt av kontaktlærer - for å nevne noe. Vi har fokusert spesielt på tre områder; lavterskel, det at både elever og ansatte skal holde seg hjemme ved sjukdom, forsterket hygienetiltak og gruppestørrelser/ organisering slik at ikke for mange blir samlet på ett sted. Med solid planlegging og store friluftsarealer rett utafor skoledøra ligger det godt til rette for alle elevene!

Hvis noen lurer; vi har fortsatt ingen med påvist smitte i kommunen og kriseledelsen møtes hver mandag og torsdag morgen for å samkjøre informasjon, diskutere spørsmål og utfordringer og oppdatere hverandre.

Nyt Folldalsvåren med bekkesus, fuglekvitter, mogop, lettbeinte lam og trolig noen snøbyger..
Jeg er fortsatt optimist og tenker at vi sammen skal få til dette!

Klikk for stort bilde 

Ukesoppsummering fra ordfører 17.04

Denne uka har vi i kriseledelsen kunnet konsentrere oss om hvordan vi på best mulig måte kan starte prosessen med å gjenåpne Folldals-samfunnet. Vi skal være forsiktige, jobbe hardt for å hindre smittespredning, ta hensyn til de sårbare, ivareta risikogrupper, samtidig som vi på en fornuftig måte må lære oss å leve med koronasituasjonen – for dette vil ta tid.
Som kjent har regjeringa besluttet at barnehagene åpner førstkommende mandag, 20 april. Det ble jobbet godt med risiko – og sårbarhetsanalysen allerede fra tirsdag av.

Siden vi i kommunen fortsatt ikke har noen med påvist smitte, er det forholdsvis trygt å omgås sambygdinger – når vi tar de forholdsreglene vi skal. Slik blir det også for barna våre; de har tidligere vært tett på hverandre i lek, de er friske, vi voksne er ikke smitta og ekstra renhold og hygieneregler m.m. blir ivaretatt i tråd med krav og føringer i ny veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet. Lokalene er romslige og vi har store, flotte uteområder som ungene kan boltre seg på. Barn som selv er i risikogruppe, eller som har foresatte som er det, skal vi selvfølgelig ta ekstra hensyn til.
Foreldrene har fått mer detaljert informasjon fra barnehagen, hvor det bl.a. redegjøres for organisering av hente – og bringesituasjonene, gruppestørrelser, de nye hygienetiltakene osv. Sammen klarer vi dette!
Vi ønsker alle velkommen tilbake til Folldal barnehage, og jeg vet det er mange medarbeidere som gleder seg til å møte igjen sjarmtrollene.

Kommunelegen har fortsatt en sentral rolle i krisearbeidet i kommunen. Barbara er opptatt av at det er mange gunstige forhold i bygda vår. Vi har ikke påvist smitte, vi har mye plass rundt oss, vi kan være utendørs uten å komme nær andre, det er ikke trengsel på bussene, ikke bor vi i blokker hvor mange lever tett på hverandre osv. Vi er rett og slett privilegerte. Samtidig jobber vi målretta for å ivareta risikogruppene, og skulle vi få virus-utbrudd, er det f.eks. mulig for oss å isolere de sjuke.

Et tema som har gått igjen disse ukene, er forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendom m.m. Smittevernhensyn og manglende beredskapskapasitet, veide tyngre enn de økonomiske tapene, til tross for at det for mange i næringslivet ga dramatiske konsekvenser.
Regjeringa har, som kjent, opphevet hytteforbudet fra mandag 20.april, men understreker samtidig at unødvendige fritidsreiser fortsatt ikke skal foretas. Spesielt gjelder dette dersom hytta ligger i en annen bo – arbeidsregion enn der man selv holder til. Også Fylkesmann i Innlandet understreker at myndighetene fortsatt ikke anbefaler fritidsreiser. Jeg velger å ha tro på at vi har ansvarlige hytte-eiere som forholder seg til denne klare anmodningen.
Vi i Folldal følger de nasjonale retningslinjene, og regner med at alle, enten vi er fastboende eller hytte-eiere også framover tar på alvor den situasjonen vi står i. Smittevernhensyn skal fortsatt stå i høysete, og selv om vi har fått tid til å rigge beredskapen vår på en god måte, er det sårbart i forhold til helsetjenester som ikke er dimensjonert for ekstra innbyggere med behov for hjelp.

Bistandsteamet for næringslivet er i gang, og jeg har fått tilbakemelding på at noen av våre bedrifter har benyttet seg av tilbudet. Jeg har også selv hatt kontakt med noen av dem. 

I tillegg jobbes det, på initiativ fra Regionrådet, med en kartlegging blant ulike kulturaktører i Folldal og i Fjellregionen. Dette for å få en oversikt over ståa, samt sikre kvalifiserte innspill til områder det må arbeides med inn mot sentrale myndigheter osv.

Det er fortsatt slik at de aller fleste, både her i Folldal og ellers i landet, tar korona-pandemien på alvor, deltar helhjertet i den formidable dugnaden og lytter til både lokale og sentrale helse - myndigheter. Tusen takk for at du fortsetter med det!

Mvh Kristin 

Ukesoppsummering fra ordfører 10.04

SISTE NYTT 

Etter gjennomført spørreundersøkelse og ringerunde til bedrifter, har det vært jobbet effektivt for å få på plass hjelp til de bedriftene i Nord- Østerdal som trenger det. Regionrådet for Fjellregionen har, samen med aktuelle aktører, etablert et team som tilbyr kostnadsfri hjelp til å løse de akutte utfordringer enkelte står i og eventuelt planlegge utviklingstiltak i egen bedrift eller sammen med andre. Teamet er klart rett over påske, fra 14.april, og vil ha som hovedoppgave å hjelpe bedriftene med eventuelt å sende søknader til ulike støtteordninger / krisepakker. Jeg er glad for at bistand til næringslivet vårt er på plass og ikke minst at folk med fagkompetanse stiller opp. 

Det er Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon som skal ha det operative lederansvaret for bistandsteamet. Bedrifter i Folldal som ønsker det kan ta direkte kontakt med henne på mali.hagen.roe@klosser.no  (viser for øvrig til pressemelding 8.april). 

I tillegg er det viktig at vi har fokus på å bruke våre egne bedrifter og håndverkere og handler lokalt.

 

Regner med de fleste har fått med seg at vi gradvis skal gjenåpne samfunnet, og at barnehagen blir første steg. Fra 20.april skal Folldal barnehage ta imot våre yngste og detaljer rundt dette kommer vi tilbake til rett etter påske. 

 

Jeg har fått brev fra 11-åringen Miriam, som ønsker at kommunen skal se på om vi kan hugge ut ei hakke i skogen - inspirert av fakkelmannen på Øyer. Kjempeartig å få spennende forslag i posten, og vi skal se nærmere på om dette er noe vi kan gjennomføre. Spesielt inspirerende og hyggelig er det å se at barn og unge engasjerer seg i bygda si og kommer med innspill til ordføreren. 

 

Folldal har fortsatt ingen med påvist korona - smitte; det skal vi alle ta til oss. Dugnaden har gitt resultater! Og som jeg har skrevet og sagt før; skulle vi få noen sjuke i kommunen, har vi gode planer for hvordan vi skal ta vare på innbyggerne våre.

Jeg håper vi fortsetter å ta hensyn til hverandre og fellesskapet; bryr oss, men holder oss mest i ro, vasker hender, har god avstand og er forsiktige. Det handler fortsatt om fellesskapet og vi, ikke meg og mine behov. 

 

Sjøl har jeg drømmedager.

Skiturer i løyper, eller turer helt alene i høa. 

Termos i sekken eller svartkjel på bålet. 

Knallføre - går oppå skårrån.

Barflekker og måssårander en kan ta en kvil på. 

Mye vind og friskt i kjåkkån.

Sol som varmer, klister  og kvikk lunsj - jeg velger meg april! 

Dyreliv, og ikke minst gledelig med en del rype. 

Tid og rom for å fylle på og bare la tanker fare. 
 

Jeg sier ikke mer - fortsatt god påske! 

Klikk for stort bilde  

Ukesoppsummering og påskehilsen fra ordfører – 03.04

Ei ny innholdsrik uke er over. I tillegg til daglige møter og oppgaver i kriseledelsen, har jeg bl.a. hatt en uformell digital prat med noen av representantene i ungdomsrådet. Det fungerer med hjemmeskole, litt kjedelig for noen, men alt i alt – det går bra. I media har det vært satt søkelys på sårbare barn og unge. Så langt jeg har oversikt over, blir våre ivaretatt av både barnehage, skole og barneverntjeneste. Godt å vite at skolas sosionom Hege også har vært tilgengelig på telefon, om noen har ønsket en prat med henne.

Jeg antar at mange har fått med seg positive presseoppslag om næringslivet i bygda. Folldal ligger fortsatt helt i Norgestoppen når det gjelder lav arbeidsledighet; vi har beholdt vår andreplass. I tillegg har Folldal Elektro og Primar fått hederlig omtale både for kreative løsninger for å forhindre smittespredning og økt etterspørsel etter bacalao. Som ordfører er det en krevende balansegang å glede seg på vegne av næringslivet, og heie på dyktige og optimistiske ledere, samtidig som jeg er smertelig klar over at enkelte små bedrifter og turistnæringa sliter. Det jobbes kontinuerlig med å finne gode måter å organisere bistand til bedriftene som ønsker hjelp; både til å skaffe seg oversikt over krisepakker fylkeskommune og stat har kommet med, hvordan man skal søke, hvor søknader skal sendes m.m.

Vi gjennomførte et ekstraordinært kommunestyremøte nå på torsdag, og det fungerte bra på den digitale plattformen Teams. Jammen var det hyggelig å se igjen kommunestyrerepresentantene, selv om det «bare» var på skjerm. Det ble vedtatt videre arbeid med utbygging av Folldal Bo – og servicesenter. I det ligger at administrasjonen og konsulentfirmaet Norconsult skal jobbe med prosjektering ut fra framlagt skisse, deretter anbudsrunde, før det fattes endelig vedtak om byggestart. Dette blir spennende og jeg er veldig fornøyd med at prosessen ikke stopper opp til tross for koronasituasjonen.

Jeg har også bedt administrasjonen se på muligheter for å framskynde noen prosjekter, om det er grep vi kan ta innad i kommunen for å holde aktiviteten i bygda og regionen oppe. Hvilke tiltak kan gi effekt og eventuelle kostnader. Saken legges fram for kommunestyret til politisk behandling.

Til tross for at vi fortsatt ikke har noen med påvist koronavirus, har det også denne uka vært jobbet godt og konstruktivt sammen med sjukehuset på Tynset og de øvrige FARTT-kommunene (Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset). Det er etablert et interkommunalt Covid-19 senter, med intermediære senger på Kongsheim, Tynset. I tillegg har vi klar en egen smitteavdeling i kommunen; to omsorgsleiligheter kan tas i bruk. I tilknytning til leilighetene bygges det smittesluse som gjør at avdelingen, og de som eventuelt skal jobbe der, blir helt adskilt fra de andre beboerne. Målet er at vi ikke skal få bruk for disse sengene, men både Fylkesmann og helsemyndighetene er tydelige på at vi må være rustet til verst tenkelig scenario, heller enn å bli tatt på senga.

Avslutningsvis vil jeg videreformidle at et par av forretningene våre sier vi folldølan virkelig har tatt til oss viktigheta av å handle lokalt og på den måten støtte opp om næringslivet vårt. Nok ei glad-melding!
 

Årets påske blir veldig annerledes for oss alle.
Til dere som gjerne skulle besøkt familie og venner, eller som er hytte-eiere i bygda: Jeg ønsker dere hjertelig velkommen attende når situasjonen har roa seg. Gleder meg til å se lys i hyttevinduene og liv og røre. Jeg lover en ting; den storslåtte naturen og de flotte fjella våre er her neste gang dere kommer!  
Vi folldølan får gjøre det beste ut av situasjonen, sette pris på det vi har og fortsette å ta godt vare på hverandre.
Nå er det ikke meg og mine behov i sentrum, men fellesskapet og oss.

Som Herman (snart åtte år) skrev til meg – alt kommer til å gå bra

 

Møte med barn og unge - 01.04

Covid-19 utbruddet har ført til nedstenging av ulike tjenester og tilbud.
Det rammer i stor grad våre aller minste, skoleunger og ungdommene i bygda også. De yngste i barnehagen har liten mulighet til å si oss hva de tenker, men jeg har skjønt at noen av de litt eldre begynner å savne lekekompisene sine, sjøl om det går bra å være hjemme.

Jeg hadde i dag en uformell prat, i ZOOM Cloud Meetings, med noen av representantene i ungdomsrådet. Hadde bare lyst til å høre hvordan det er å være ungdom om dagen; hjemmeskole, det at aktiviteter er utsatt og eller avlyst og at de sjeldent treffes mer enn et par stykker om gangen osv. Kort oppsummert har de det helt greit, litt kjedelig for noen, det fungerer bra med hjemme-undervisning selv om det inniblant ikke er like effektivt. Læreplattformen It’s Learning var litt ustabil i starten, men det har bedret seg. Alt i alt – det går bra.

Apropos det går bra. Jeg har fått et hyggelig brev, og et par nyttige plakater, fra Herman, hvor han minner meg på både grundig håndvask og to meters avstand, samtidig som han betrygger meg og oss om at alt kommer til å gå bra!

Jeg blir glad av å se flotte ungdommer på skjermen og få hyggelig brev og nyttige plakater fra en 8-åring (den ene plakaten henger på kontordøra, den andre på kjøleskapet hjemme).

Kristin Langtjernet
Ordfører

Helgehilsen fra ordfører - 27.03

INFORMASJON FRA ORDFØRER

Ei ny arbeidsuke går mot slutten, og jeg vet noen venter på ei oppdatering av situasjonen i bygda vår.

Jeg starter med et par glad-nyheter. Det første gjelder smitte. Vi har fortsatt ingen i Folldal med påvist koronavirus, og legekontoret har nå i ettermiddag fått inn de siste prøvesvarene.  

Dernest er det å merke seg at kommunen ligger helt i Norgestoppen når det gjelder lav arbeidsledighet; kun 2,8 % ifølge oppdaterte tall fra NAV. Dette er svært gledelig og jeg tenker disse positive tallene bl.a. handler om at våre største arbeidsplasser ikke har blitt rammet. Kommunen er en stor arbeidsgiver, og har ikke permittert noen, men valgt å se på andre løsninger. I tillegg har vi store enheter som Norfolier, Primar, Duett, Tyrili Frankmotunet og kjørekontoret Innlandet. Til sammen sysselsetter disse mange, og når drifta går tilnærma som normalt, gir det oss gode tall. Dette skal vi selvfølgelig glede oss over, samtidig som jeg er smertelig klar over at det for andre, særlig enkeltmannsforetak og reiselivet / turistnæringa, er kritisk om dagen. Jeg har ingen vansker med å ta del i bekymringene og utfordringene hver enkelt har.
Fra politisk ståsted skal jeg / vi fortsette med å jobbe inn mot både fylkespolitikere og stortingsbenken, for sammen å finne tiltak og krisepakker som er til hjelp for de som rammes hardest.

Særlig reiselivsbedriftene våre, som har det vanskelig allerede og som får ei påske helt annerledes enn tidligere år, har det barskt. Våre bedrifter tar et stor felles ansvar og det ser ut til at alle stenger for overnatting denne høytida.

Apropos påske. Jeg har, sammen med ordførerkollegaer i sju av nabokommunene våre, gått ut med en sterk anbefaling om å bli hjemme; at påska 2020 ikke er tiden for å ta imot besøk eller reise bort. Dette også i tråd med myndighetenes klare reiseråd. Vår henstilling er at vi fortsetter fullt fokus på å hindre smitte i bygda (og regionen) og viser omsorg for de sårbare, de risikoutsatte. Videre er det også slik at vi må være forberedt på at situasjonen endrer seg, og da er det bra om vi har både medarbeidere, frivillige og øvrige innbyggere som har ladet batterier og fått senket skuldrene noen dager.

Både rådmenn og ordførere jobber godt sammen i regionen, og det er en stor styrke. Kommunene har god erfaring med det fra tidligere, og vi følger Fylkesmannens oppfordring om å tenke regionale løsninger. Dersom vi får flere smitta, og eller mange medarbeider i karantene, er vi avhengig av hjelp fra andre.

Frivilligheten, eksempelvis Frivilligsentralen, er på tilbudssiden og kan være til støtte selv om ikke de ordinære tilbudene er tilgjengelig.

Avslutningsvis vil jeg nevne at vi førstkommende torsdag, 02.04., skal gjennomføre et ekstraordinært kommunestyremøte på Teams, ikke ved fysisk oppmøte. Saken som skal opp til behandling er om kommunen og Norconsult kan gå videre med detaljplanlegging av utbedring og tilbygg på Folldal Bo – og servicesenter. For å sikre videre framdrift, er administrasjonen avhengig av et nytt kommunestyrevedtak, siden vi politikerne ba om bl.a. innsparinger i størrelsesorden 10 – 15 MNOK.

Så kjære sambygdinger:
Tusen takk for at dere står støtt i ei tid som er krevende for oss alle. Sammen fortsetter vi å holde hodet klart, hjertet varmt, vasker hender og holder avstand – til det beste for alle både her i Folldal, i distriktet og i landet vårt!

Helgehilsen fra Kristin 

Informasjon til næringslivet - 24.03

Klosser Innovasjon AS har siden 17. mars samlet de viktigste kildene for næringslivsaktører på en nettside som stadig oppdateres:

Hvilke tiltakspakker tilbys? Hva er gjeldende regler? Her kan næringslivet enkelt kan finne oppdatert informasjon rundt krisetiltak, støtteordninger, permitteringer osv

Er det noen med helsekompetanse som ønsker å bidra i kommunen vår?

Ut fra situasjonen vi er i, har kommunen behov for hjelp til helserelaterte oppgaver.
Dersom du har slik kompetanse, og ønsker å bidra, kan du ta kontakt med kommunens servicekontor på telefon 62491000 eller e-post postmottak@folldal.kommune.no

Til deg som er alderspensjonist eller som har gått av med AFP i offentlig sektor, gjelder følgende: 
Yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe med koronakrisen uten å få pensjonen redusert. Denne regelendringen gjelder i første omgang fram til 01.11.20.

Er du student i relevante fag og ønsker å jobbe innen helse – og omsorg? Da er du også velkommen til å ta kontakt.

Felles for alle er at det må kunne framlegges politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Vi håper å høre fra deg!

Åpen telefon til elever og foresatte

Hei alle elever ved Folldal skole!

Fra fredag 20. mars tilbyr Folldal skole åpen telefon fra kl. 9-14 for alle elever som trenger å snakke med noen. Foresatte kan også ta kontakt. Vi er inne i ei spesiell tid der skolen er stengt og alle fritidsaktiviteter har tatt en pause. Vi skal være mest mulig hjemme og ha minst mulig kontakt med andre utenfor vår egen familie, og vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare. Vi får mye informasjon om koronaviruset i nyheter og på sosiale medier. Kanskje kan det være litt vanskelig å sortere all den informasjon vi får? Eller kanskje du grubler på helt andre ting? Hvis du har behov for å snakke med noen eller det er noe du lurer på, ta gjerne kontakt! Ring eller send SMS til Folldal skole v/ sosionom Hege Brennodden Røhjell: tlf. 479 79 195.

«Åpningstiden» på dette tilbudet er:

  • Mandag kl. 9-14
  • Tirsdag kl. 9-14
  • Torsdag kl. 9-14
  • Fredag kl. 9-14

Hvis du har behov for å snakke med noen utenom dette tilbudet, ring Alarmtelefonen for barn og unge (116 111). På grunn av koronasituasjonen i Norge er Alarmtelefonen døgnåpen. Mer informasjon finnes på www.116111.no  

Fylkesmann i Innlandet har som følge av koronaviruset opprettet en Kontakttelefon for barn og unge (468 80 063). Denne kontakttelefonen er åpen på hverdager fra kl. 8-18.

 

Hilsen

Stian Tørhaug                                    Hege Brennodden Røhjell
rektor                                                 sosionom

Henvendelser til legekontoret om koronavirus

Det er for tiden mange henvendelser til legekontoret om koronavirus (COVID-19). Vi ber om at publikum som har spørsmål vedrørende korona, leser på folkehelseinstituttet sine sider og kommunens nettsider for å se om en finner svar der først. Hvis ikke, ta kontakt med legekontoret.

koronasjekk.no kan du sjekke hvilke råd og tiltak som gjelder for deg vedrørende koronavirus (COVID-19).

Informasjon fra veterinærkontoret

Ved behov for veterinærtjenester, ring veterinærkontoret først. Ikke møt opp uten avtale!

Mer informasjon her (PDF, 283 kB).

.

 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577
Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118