Vaksinering

På denne siden kan du lese mer om vaksineringen i vår kommune. Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon. 

Drop-in vaksinering for alle: 

Dato: 

 • 23.11.23 kl. 13-15 

Oppmøte:  

 • Helsestasjonen 

Pris:  

 • Influensa: kr 200 
 • Korona: Gratis 
 • Pneumokokk: kr 380 

 

Influensavaksine til risikogrupper

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsett for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge har økt risiko for alvorlig influensasjukdom.  

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:  

 • Beboere i omsorgsbustader og sykehjem  
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal òg få tilbud om influensavaksine  
 • Prematurt fødde barn, særlig barn fødd før veke 32 i svangerskapet, fra 6 månader (kronologisk alder) til 5 år.


Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma) 
 • hjerte- og karsykdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk) 
 • diabetes type 1 og 2 
 • leversvikt eller nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personer med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, hiv, reumatoid artritt og andre sykdommer) 
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 • annen alvorlig og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personer med medfødde kromosomavvik, genetiske syndrom og samansette kromosomavvik som ikke er klassifisert andre steder)  

 

I tillegg er influensavaksine anbefalt til:  

 • Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bur sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte  
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobbar med mistenkt eller stadfesta influensasjuk tamfugl.  


Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet, Influensavaksine - FHI

Hvorfor vaksinere seg?  

Influensa kan mellom annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er det nødvendig med innlegging på sykehus. Personer med hjerte-/karsykdom er mer utsett for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn elles i året. Alvorlig influensasjukdom kan føre til varig svekka helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig. Vaksinasjon forebygger mot alvorlig influensa.  

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er òg mer utsette for følgesykdommer, som til dømes lungebetennelse, enn andre friske kvinner. Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten verner mor under svangerskapet og gir barnet vern mot influensa den første tida etter fødselen.  

Vaksinen mot influensa verner mot flere ulike influensavirus. Influensavaksinen verner ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptom. Vanlige influensasymptom er brå sykdomsstart, feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter. Influensa varer oftest i tre til ti dager.  

Influensavaksine bør taes årlig fordi influensavirus endrer seg heile tida og vaksinen blir tilpassa disse endringene kvart år. Effekten av vaksinen minker òg over tid.  

Det tek 10-14 dager fra vaksinen blir sett til du kan forvente effekt. For å få best mulig vern bør en vaksinere fra oktober til desember, men en har nytte av vaksinasjon så lenge det er influensa i omløp.  

Effekt av influensavaksine

Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligg i gjennomsnitt på om lag 60 prosent. Det vil si at om lag 60 prosent av de vaksinerte er verna mot influensasjukdom. Effekten avheng av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som blir vaksinerte. Noen får influensa trass i vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.  

Bivirkninger av influensavaksine

Injeksjonsvaksine mot influensa kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet. I noen tilfelle kan han også gi feber, lett sjukdomskjensle og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger skjer sjelden.  

Nesesprayvaksinen til barn kan gi tett eller rennende nese, og i noen tilfeller hodepine, lett sykdomsfølelse, feber eller muskelsmerter. Denne vaksinen inneholder svekka virus som bare kan replikere i neseslimhinna. Den vil dermed heller ikke gi influensasjukdom.  

 

Koronavaksine

Vaksinen er gratis!

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig  
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.  


Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose.  

Barn fra og med 5 år og voksne som omfattes av anbefalingene for høsten 2023 skal ha én dose uavhengig av om de er vaksinert tidligere eller ikke. Barn i risikogrupper fra og med 6 måneder til og med 4 år som ikke tidligere er vaksinert skal vaksineres med 3 doser. Se også tabell under.

 

Personer i alderen 18-64 med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

 

Barn og unge

For barn og unge under 18 år vil følgende alvorlige grunnsykdommer kunne gi økt risiko for alvorlig koronasykdom:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

For mer detaljert informasjon om sykdommer eller tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19,  se:  Risikogrupper og deres pårørende - FHI

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Dersom du er usikker på om du er i en risikogruppe, bør du spørre legen din.

 

Bivirkninger eller symptomer etter vaksinasjon

 

Vaksinasjon av gravide og ammende


Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine.  

Mer informasjon her: Informasjon om koronavaksine - FHI.no 

 

Pneumokokkvaksine

Pneumokokkvaksine anbefales til risikogrupper

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine.

Pris: kr 380

Hvorfor vaksinere seg?  

De fleste med alvorlig pneumokokksykdom blir innlagt på sykehus, ofte i intensivavdeling, og dødeligheten er høy. Det mest effektive forebyggende tiltaket er vaksinasjon.  

Hvor ofte bør man vaksinere seg?

Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år.


Hva er pneumokokker?

Pneumokokk er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Selv med antibiotikabehandling er dødeligheten ved alvorlig sykdom høy, om lag 20 prosent. Alvorlig pneumokokksykdom rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene, samt personer som er spesielt utsatt på grunn av andre sykdommer.

Det finnes vaksiner mot pneumokokksykdom, og mange tilfeller med alvorlig pneumokokksykdom kunne vært unngått i Norge hvert år dersom flere hadde vært vaksinert. Vaksine mot pneumokokksykdom omtales ofte som en vaksine mot lungebetennelse, siden pneumokokkbakterien er den vanligste årsaken til lungebetennelse hos voksne. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon til alle som er 65 år eller eldre, og til andre som har tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom.

Bakterien finnes naturlig i nese og svelg, særlig hos friske barn. Smitte skjer gjennom nærdråpesmitte (som hoste, nysing og lignende) fra person til person. De fleste blir ikke syke, men noen personer har større risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom dersom de blir smittet. Det finnes mange typer av pneumokokkbakterien, og noen gir oftere sykdom enn andre.

Hvem bør vaksinere seg?

Sykdommer som medfører immunsvikt gjør at man har betydelig økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Pneumokokkvaksinasjon anbefales derfor til alle personer med slike sykdommer. Andre sykdommer og tilstander gir varierende økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. For disse gruppene vil legen gjøre en individuell vurdering om behovet for vaksinasjon. Høy alder er i seg selv en risikofaktor for å få alvorlig pneumokokksykdom.

Pneumokokkvaksine er anbefalt til:

 • Alle personer over 65 år.  
 • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.  
 • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.