Høring og offentlig ettersyn for 202101 Detaljregulering for Folldal hyttegrend østre del

Fra møtet i Formannskapet 24.02.22, saknr.: 18/22 underrettes det herved at det er fattet følgende vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 legges vedlagt forslag til detaljregulering for Folldal hyttegrend – østre del ut på høring og til offentlig ettersyn i perioden 25.02.2022 – 11.04.2022.

Pkt 3.4. i planbestemmelsene. Taket skal tekkes med torv, tre eller naturskifer. Det kan også brukes taktekking med integrert solcelleanlegg.

Planinformasjon kan du også finne i kommunens planregister: arealplaner.no | 202101 > Planbehandlinger

 

Vurdering av innkomne merknader

 

Innkomne merknader

Kommunens vurdering

Mattilsynet, datert 20.01.2022

Mattilsynet ser at deres kommentarer i brev datert 08.06.2021, er ivaretatt. De har derfor ikke noen flere kommentarer til saken, men ønsker å følge saken videre og bli informert om endelig vedtak.

 

Tas til orientering.

Innlandet fylkeskommune, datert 09.02.2022

Planfaglige forhold:

Det foreliggende reguleringsplanforslaget anses som et godt utgangspunkt for den framtidige utviklingen av Furuhovde hytteområde. Oppfølging av planen og dens intensjoner blir viktig for å sikre at utviklingen av området skjer på en kvalitetsmessig god måte som hensyntar både de naturgitte forutsetningene og imøtekommer ønsket om en helhetlig utvikling.

 

Kulturvernfaglige forhold:

Det er positivt at varslingsplikten jf. kulturminneloven §8 andre ledd er innarbeidet i bestemmelsene.

 

Samferdselsfaglige forhold:

Det savnes enn beskrivelse av trafikksikkerhet for myke trafikanter. ROS-analysen viser kun til at de ikke er egne løsninger. Det er positivt at det er lagt inn frisikt ved alle vegkryss, og at det er lagt vekt på å etablere tur-/skiløyper gjennom planområdet. Disse vil være et godt alternativ for myke trafikanter, og bidrar til at man kan bevege seg rundt i hytteområdet og ut i omkringliggende naturområder uten å måtte gå langs bilveg.

Tas til orientering.

 

 

 

 

 

Tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

Klive, datert 03.02.2022

Det er satt av tomt til nettstasjon helt nord i det regulerte området. Der finnes det i dag allerede en nettstasjon som kan forsyne deler av dette feltet. Vi ønsker som hovedregel at det settes av tomt til nettstasjon i midten av slike felt, da dette gjør at tilførselskabler blir kortest mulig. Det er nødvendig med hensyn til leveringskvaliteten på strømmen til kundene. Vedlagt merknaden er kart som viser to alternative punkt for ønsket plassering for nettstasjon.

 

 

Sætervegen Dalholen – Setalsjølia SA, datert 21.02.2022.

Styret har ingen merknader til planforslaget, men gjør kommunen og utbygger oppmerksom på at adkomstveg fra FV. 29, Furuhovdvegen, er en avgiftsbelagt privat veg.

Tas til orientering.

Statsforvalteren i Innlandet, datert 23.02.2022

Planforslaget ser ut til å svare ut de fleste av våre forventninger i vår uttalelse 18.06.2021, og Statsforvalteren finner ingen punkt i planen som er til hinder for at kommunen godkjenner planen.

 

Det forutsettes at bestemmelser og kart er utformet i samsvar med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven og gjeldende produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, samt gjeldende utvekslingsformat for SOSI plan.

 

Det vises til veileder T-1490 Reguleringsplan og utarbeidelse av reguleringsplaner. Statsforvalteren har ikke har kapasitet til å gjøre en full juridisk gjennomgang av bestemmelser og kart for denne planen.

 

Tas til orientering.

 

 

 

 

Bestemmelser og plankart er utformet i samsvar med de nevnte rammene. Planen legges inn i kommunens planregister og planbase.

 

 

 

Reguleringsplanen er utarbeidet av fagkyndig konsulent og kontrollert av kommunen. Planen skal være i henhold til denne veilederen.

Statens vegvesen, datert 24.02.2022

I rekkefølgebestemmelsene i pkt. 2.4 er det satt krav til opparbeidelse av veg, vann og avløp for det enkelte delområde før igangsettingstillatelse. Vegvesenet mener at opparbeidelse av turstier også bør sikres i bestemmelsene. Turstiene vil være viktige supplement til og som alternativ til vegene for gående, og til dels også fungere som snarveger.

 

Dalholen hytteeierforening, datert 28.02.2022

Det er en generell samlet positiv oppfatning at den foreslåtte utbyggingen vil medføre en videreutvikling av turistnæringen i Folldal.

 

Det påpekes at etablering av 72 nye hytter vil medføre betydelig økt trafikk med bil opp Furuhovdvegen – Sætervegen til den etablerte parkeringsplassen ved bommen på Sætervegen. Det er mange som går på ski i den brøytede vegbanen da det ikke er preparerte skiløyper langs Sætervegen. Folldal kommune bør legge til rette for at folk i størst mulig grad starter skituren fra egen hytte for å redusere biltrafikken.

 

Folldal kommune bør også vurdere å legge til rette for bedre preparerte og noe endret løype trase fra Dalholen mot Folldal sentrum. Det burde legges til rette for å heve kvaliteten på en del av løype traseene på Dalholen slik at disse gjøres attraktiv som turløyper i sommerhalvåret, både for gående og syklende. Dette for å redusere bilbruken.

 

Reguleringsplan for Furuhovde hytteområde burde innehold nye turløypetraseer og korridorer i samarbeid med aktuelle grunneiere for skiløyper/sommerstier fra det nye hytteområdet opptil eksisterende traseer.

 

Tas til orientering.

 

 

 

 

I kommunens sti og løypeplan er det lagt inn en tilførselsskiløype fra hovedskiløypa mellom Dalholen og Folldal sentrum. Denne løypa går inn i det regulerte området i sør-øst via eksisterende traktorveg og videre ut av området nordover via Stålvegen og Nordlivegen. Det er derfor lagt til rette for at folk kan gå på ski direkte fra hytta si i det planlagte hyttefeltet.

 

 

Dette innspillet gjelder forhold utenfor det regulerte området og anses ikke relevant for selve reguleringsplanen. Innspillet tas med videre til senere revidering av kommunens sti og løypeplan.

 

I reguleringsplanen er det lagt inn løypetraseer som går ut i terrenget som kan kobles til eksisterende stier og løyper. Det er også mulig via Stålvegen å komme inn på fotrute langs Nordlivegen, Neverhovdvegen og videre innover i fjellet. Etablering av ny stier og turløyper utenfor planområdet vil være et tema i kommunens sti- og løypeplan.

Øvre Folldal Utmarkslag, datert 24.02.2022

Styret i Folldal Utmarkslag stiller seg positiv til planlagt utbygging av Furuhovde hytteområde. Høy grad av utnyttelse i planlagt område fører til mindre behov for regulering av nye områder.

 

Det gjøres oppmerksom på at det i utmarkslaget 30.03.2006 ble vedtatt at det skal svares en omdisponeringsavgift/ fellesarealavgift når områder reguleres til andre formål. Dette som avbøtende tiltak for tap av tellende areal ti jakt, og for belastning som økt aktivitet i tilgrensende områder kan medføre etter utbygging.

Tas til orientering.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865