Fastsetting av samlet fast eiendom

Samlet fast eiendom er to eller flere matrikkelenheter som har samme eier og som blir brukt under ett, og som i økonomisk sammenheng står fram som én eiendom.

Ved fastsettelse av samlet fast eiendom skal kommunen kreve at enhetene oppfyller ett av følgende vilkår (jf. matrikkelforskriften § 45):

a. svarer for kommunale avgifter eller eiendomsskatt som én eiendom
b. tilfredsstiller kravet til egen driftsenhet etter jordloven § 12 fjerde ledd.

Registrert eier eller fester skal underrettes om fastsetting av samlet fast eiendom og om avslag på krav om registrering. Finner kommunen at vilkårene for registrering av samlet fast eiendom ikke er til stede, skal kommunen oppheve registreringen og eventuelt fastsette ny registrering.

Målgruppe:

Registrering av samlet fast eiendom kan kreves av:

  • Registrert eier eller fester.

Lovverk:

Krav om registrering av samlet fast eiendom skal inneholde:

Når grunneier eller fester ønsker å få registrert to eller flere matrikkelenheter som en samlet fast eiendom, må krav om dette sendes skriftlig til kommunen.

Kravet må inneholde en oversikt over hvilke matrikkelenheter som ønskes registrert som en samlet fast eiendom, samt en begrunnelse på hvorfor matrikkelenhetene er å anse som en samlet fast eiendom. Alle eiere og festere som er registrert med andel i de berørte matrikkelenhetene må underskrive kravet som fremmes kommunen.

Saksbehandling / tidsfrister:

Når kravet er registrert i kommunen, vil kommunen behandle søknaden, og kontrollere om kravene som er satt i matrikkelforskriften § 45, er oppfylt. Hvis de nødvendige kravene er oppfylt, vil kommunen registrere de omsøkte matrikkelenhetene som en samlet fast eiendom i matrikkelen. Kommunen vil varsle de som har fremsatt kravet om utfallet av søknaden.

Kommunen skal ha registrert den samlede faste eiendommen i matrikkelen innen seks uker.

Fristen regnes fra kravet er mottatt til underretning om føringen er gitt. Fristen kan forlenges i samsvar med matrikkelforskriften § 18 andre ledd. Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

  • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes av rekvirenten
  • Påklaging

Gebyr:

Det er ingen gebyr for registrering av samlet fast eiendom.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865