Opprettelse av ny festetomt og festegrunn

Del av grunneiendom eller jordsameie som noen har festerett til eller som kan festes bort, eller som noen har en tilsvarende eksklusiv og langvarig bruksrett til. Punktfeste er også festegrunn. Festegrunn skal ha festenummer som er et tillegg til gårds- og bruksnummeret. Festerett som gjelder for ei tid av 10 år eller kortere, kan ikke matrikuleres.

Ønsker du å opprette festetomt må du søke kommunen om tillatelse. Slik tillatelse er ikke nødvendig for oppretting som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. En slik tillatelse er trinn 1 i en saksbehandlingsprosess der trinn 2 består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget festenummer under opprinnelig gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Ved feste må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven (PBL) eller bestemmelser gitt i medhold av loven.

Målgruppe:

Opprettelse av festetomt kan kreves av blant annet:

  • Grunneiere
  • Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den del av eiendommen som ønskes festet bort.

Lovverk:

Søknad om opprettelse av festetomt skal inneholde:

Søknad om oppretting av ny festetomt må fremmes skriftlig.

I skjema RM-2010.10 punkt III (Rekvisisjon av oppmålingsforretning) er det viktig å ta stilling til hvilket saksforløp søkeren ønsker for gjennomføring av oppmålingsforretningen. De tre alternativene er som følger:

A. Iverksetting av oppmålingsforretningen fra det tidspunkt tillatelse etter PBL gis.

B. Utsettelse av oppmålingsforretning etter PBL i inntil tre år med ansvar for søker til å rekvirere oppmålingsforretning innen tidsfristen.

C. Søknad om matrikulering med utsettelse av oppmålingsforretning etter godkjenning av kommunen som lokal matrikkelmyndighet etter matrikkelforskriften §25 med ansvar for kommunen til å gjennomføre oppmålingsforretningen innen tidsfristen.

 

Skjema

Eksempel utfylling

Obligatorisk

Søknad om til tiltak etter Matrikkelloven (fradelingssøknad)

RM-2010.10

 

Ja

Nabovarsel skjema skal sendes den enkelte nabo (skal ikke følge med søknadspapirene til kommunen)

NBR 5154

 

 

Gjenpart av nabovarsel

NBR 5155

 

Ja

Kart, situasjonsplan

Kart på nett


 

Ja

Redegjørelser (f.eks. begrunnelse for dispensasjon)

 

 

 

Uttalelse, samtykke fra andre offentlige myndigheter

 

 

 

Andre vedlegg

 

 

 

 

Saksbehandling / tidsfrister:

Trinn 1 (PBL og underliggende lovverk):
Saker som kommunen behandler som ett-trinns søknad i samsvar med PBL §§ 20-1m og 21-4, skal behandles innen tolv uker, men fristen gjelder ikke i de tilfellene det søkes om dispensasjon. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter.

Søknad om deling som er i strid med gjeldene planverk må i de fleste tilfeller først behandles etter jordloven, og utløser eget gebyr.

Trinn 2 (Matrikkellova):
Hvordan gjennomføring av oppmålingsforretningen vil foregå avhenger av hvilket alternativ rekvirenten har bedt om i punkt III under rekvisisjon av oppmålingsforretning. Hvis alternativ A er valgt vil kommunen automatisk sende ut innkalling til oppmålingsforretning så raskt det lar seg gjøre etter at vedtaket er fattet. Ved valg av alternativ B vil ikke kommunen sende ut innkalling til slik forretning før søker har sendt inn nye rekvisisjon av oppmålingsforretning (innen 3 år etter at vedtaket etter PBL er fattet). Hvis rekvirenten har fått godkjenning av kommune om matrikulering med utsatt oppmålingsforretningen, alternativ C, vil kommunen sende ut innkalling til oppmålingsforretningen innen den avtalte fristen (maks 3 år).

Når rekvirenten ønsker at oppmålingsforretningen skal finne sted så raskt som mulig etter at PBL vedtaket er fattet (alternativ A), har kommunen en frist på 16 uker til å gjennomføre fradelingen og utstede matrikkelbrev. Hvis alternativ B er valgt vil 16 ukers fristen begynne å løpe når ny rekvisisjon om oppmålingsforretning er registrert hos kommunen.
Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

  • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at fradelingen skal kunne finne sted.
  • Betaling av gebyr
  • Tinglysning
  • Påklaging
  • Usikker/omtvistet grense (4 uker)
  • Sikre oppmøte (4 uker)
  • Lokal forskrift om vinterperiode (finnes på kommunens hjemmeside)
  • Avtalt fristforlengelse (maks 2 år)

Gebyr:

Gebyret beregnes ut i fra gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet saken registreres i kommunen.
Ved overskridelse av gitte frister skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret jf. matrikkelforskriftens § 19.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865