Spesielle Miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler)

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

SMIL er et miljøtilskudd, og det stilles strenge miljøkrav. Det vises spesielt til forskriftens § 3.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Søknadsfrist 15. mai hvert år.


Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og tiltaksstrategier.

Kommunestyret i Folldal vedtok i sak nr 42/13 (31.10.2013) «Tiltaksstrategier 2014 – 2017 (PDF, 3 MB)». Disse gjelder t.o.m 2019.

Det kan gis tilskudd til:

Kulturlandskapstiltak, f.eks

 • Restaurering og bevaring av seterbygninger 
 • Inngjerding og istandsetting av nedgrodde setervoller 
 • Restaurere, registrere og bevare kulturminner i utmarka; eks. vassveiter, måssåbuer, utmarksbuer, kverner, sager, løer, steingjerder mv.
 • Restaurere og rydde gamle ferdselsårer; eks. gamle veitraseer/stier, gamle bruer mv. 
 • Restaurere og bevare gjenværende verneverdige bygninger i gardsbebyggelsen, med hovedvekt på bla "gruvebruka", bygninger typisk for Folldal (brytning mellom byggeskikk fra Østerdalen og Gudbrandsdalen) eks; utvendig restaurering av stabbur, eldhus, sommerstuer mv.

Forurensnings- og klimatiltak, f.eks

 • Åpne avskjæringsgrøfter for å hindre sig i grunnen og overflatevann å renne inn på dyrka marka 
 • Åpne kanaler tilknytta dyrka mark som er enten samlegrøfter for lukka drensgrøfter eller transportkanaler for vann fra avskjæringsgrøfter eller drensgrøfter 
 • Reparasjon av lukninger/lukka rør utført tidligere kan støttes (dimensjon 6 tom eller større) 
 • Steinsetting av erosjonsutsatte strekninger på kanaler eller avskjæringsgrøfter 
 • Fangdammer, for å fange opp og hindre at erodert jord og næringsstoffer kommer ut i vassdrag. For å rense grøftevann før utløp i sårbare resipienter.

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

 • Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for konkrete kulturlandskapstiltak og/eller forurensningstiltak. Eks prosjekter med flere aktører / ei grend / et seterområde – trenger mer tid/ressurser til planlegging /administrering.

Virkeområde

 • Gjelder for prosjekter / tiltak på landbrukseiendommer. Kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommer som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4.

Vilkår

For fullstendige vilkår vises det til «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» § 3.
 

Fullstendig søknad med nødvendige vedlegg må foreligge, før søknaden kan behandles.

Søknad

Det skal søkes på fastlagt søknadsskjema via elektronisk søknadsløsning ID-porten / Altinn.  

For å søke om SMIL-midler, gjør du slik:

 

 • Gå til siden www.landbruksdirektoratet.no , midt på sida til venstre finner du «Elektroniske tjenester». Leter du deg nedover finner du aktuell tjeneste: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
 • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
 • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør
 • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk). 
 • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

 

Søknadsfrist 15. mai hvert år.
 

Det gis normalt ikke tilskudd til prosjekter/tiltak som allerede er påbegynt eller utført. Søknaden bør først være godkjent og avgjort av kommunen før tiltaket påbegynnes.

For hydrotekniske tiltak (avskjæringsgrøfter og åpne kanaler) der tilskuddet ikke overstiger kr 5.000,- er gjort til en refusjonsordning. Her kan det søkes etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført. Det gjennomføres løpende saksbehandling gjennom året, og siste søknadsfrist hydrotekniske tiltak er 15. oktober hvert år. Det er fint om det varsles om grøftetiltaket allerede innen 15. mai, slik at vi har en pekepinn på hvor stor pott som bør avsettes til dette.

Lover

Det forventes at søker setter seg inn i regelverkets bestemmelser før det søkes. Det er en egen forskrift til ordningen, «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket»

Veiledning

Det vises spesielt til lokale tiltaksstrategier 2014-2017 (PDF, 3 MB), pkt 4. Retningslinjer for årlig saksbehandling av SMIL. OBS! Kravene i det som før var miljøplan trinn 1 og 2 er nå innarbeidet i SMIL-forskriften §§ 3 og 6.

Aktuelle vedlegg til søknad om SMIL-midler vil være:

 • Detaljert kostnadsoverslag av tiltaket skal foreligge enten på skjemaet eller på eget vedlegg. (For aktuelle hydrotekniske tiltak hvor det søkes etterskuddsvis, skal kopi av faktura fra entreprenør vedlegges). 
 • Fotografier der dette kan vise nåsituasjonen. 
 • Gjødselplan skal vedlegges søknaden, eventuelt forevises landbrukskontoret. 
 • Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet i vedlegg, jf. § 3 i forskriften. 
 • Det skal legges ved kart som viser arealet / objektet der tiltaket skal gjennomføres. 
 • For bygningsprosjekter; tegninger i målestokk kan være aktuelt. 
 • For fellestiltak eller tiltak som berører grunneierinteresser fra andre enn søker, skal nødvendige avtaler for gjennomføring av tiltaket foreligge.

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du vil ha mer veiledning for utarbeidelse av søknad.

Klage

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.