Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

SMIL er et miljøtilskudd, og det stilles strenge miljøkrav. Det vises spesielt til «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» § 3 vilkår.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Søknadsfrist 15. mai hvert år.

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og tiltaksstrategier.
Kommunestyret i Folldal har vedtatt Tiltaksstrategier for SMIL 2020-2023 (PDF, 3 MB)


Det kan gis tilskudd til:

Tiltak innen kulturlandskap og biologisk mangfold, f.eks

 • øke omfanget av utmarksbeite
 • Istandsetting / rydding av biologisk verdifulle arealer
 • Istandsetting / rydding av helt/delvis gjengrodde innmarksbeiter
 • Bekjempelse av blåleddved
 • Restaurere og bevare seterbebyggelse
 • Tiltak for å opprettholde aktiv seterdrift
 • Istandsetting av gjengrodde setervoller
 • Restaurere verneverdige bygninger i gardsbebyggelsen
 • Restaurere landbrukets kulturminner for øvrig. 
 • Stier og turveier i jordbruks- og seterområder (rydding gjengrodde stier, vedlikehold, etablering av sammenhengende turveier/-stier)
 • Enkel informasjon og merking

Forurensnings- og klimatiltak, f.eks

 • Dekke over eksisterende gjødsellager
 • Hydrotekniske anlegg, utbedring og supplering;
  • Nye avskjæringsgrøfter i den grad dette ikke er en del av ordinært større dreneringsarbeid (større dreneringsarbeid – statlig tilskuddsordning)
  • Gjenåpning av bekkelukkinger - innebærer graving av åpen kanal til erstatning for eksisterende lukka bekk eller avløp, fortrinnsvis av anlegg som må utbedres.
  • Reparasjon av bekkelukkinger/lukka rør utført tidligere kan støttes.  Det støttes ikke nye lukkinger av bekker eller kanaler, da dette ikke gir noen forurensningsgevinst i forhold til åpne kanaler.
  • Steinsetting av erosjonsutsatte strekninger på kanaler eller avskjæringsgrøfter.
  • Reparasjon av ødelagte kummer, rørutløp, erosjonssikring. 
 • Bruer som må rehabiliteres og der omkjøring uten bru gir vesentlig lengre kjøreavstand for transport av avling og husdyrgjødsel kan støttes med inntil kr 50.000,- i SMIL-midler. Dette begrunnes med at økt kjøreavstand gir økt dieselforbruk og dermed større utslipp av CO2.


Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

 • Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for konkrete kulturlandskapstiltak og/eller forurensnings- og klimatiltak. F.eks prosjekter med flere aktører / ei grend / et seterområde – trenger mer tid/ressurser til planlegging /administrering.

Virkeområde

 • Gjelder for prosjekter / tiltak på landbrukseiendommer. Kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4.

Vilkår

For fullstendige vilkår vises det til «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» § 3.

Fullstendig søknad med nødvendige vedlegg må foreligge, før søknaden kan behandles.

Søknad

Det skal søkes på fastlagt søknadsskjema via elektronisk søknadsløsning ID-porten / Altinn.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/skjema 

Søknadsfrist er 15. mai hvert år.

Meldefrist:
Det oppfordres til at større kostbare tiltak meldes til landbrukskontoret innen 20. oktober året før en har tenkt søke SMIL. Dette fordi kommunen hvert år må sende inn budsjett til fylkesmannen om neste års behov for SMIL midler innen 1. november.

Det gis normalt ikke tilskudd til prosjekter/tiltak som allerede er påbegynt eller utført. Søknaden bør først være godkjent og avgjort av kommunen før tiltaket påbegynnes.

For hydrotekniske tiltak (avskjæringsgrøfter og åpne kanaler) der tilskuddet ikke overstiger
kr 5.000,- er gjort til en refusjonsordning. Her kan det søkes etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført. Det gjennomføres løpende saksbehandling gjennom året, og siste søknadsfrist hydrotekniske tiltak er 15. oktober hvert år.

Lover

Det forventes at søker setter seg inn i regelverkets bestemmelser før det søkes. Det er en egen forskrift til ordningen, Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

 

Veiledning

Det vises spesielt til de lokale tiltaksstrategier for SMIL 2020-2023 samt forskriften for ordningen. I tillegg vises til nettsiden hos Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket


Aktuelle vedlegg til søknad om SMIL-midler vil være:

 • Bilder der dette viser nåsituasjonen.
 • Detaljert kostnadsoverslag av tiltaket skal foreligge enten på skjemaet eller på eget vedlegg.
 • Det skal legges ved kart som stedfester tiltaket. Kulturminner, områder viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.
 • For fellestiltak eller tiltak som berører grunneierinteresser fra andre enn søker, skal nødvendige avtaler for gjennomføring av tiltaket foreligge.
 • Gjødslingsplan for årets vekstsesong
 • For bygningsprosjekter; tegninger i målestokk i henhold til kvalitet som kreves for byggesaksbehandling.

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du vil ha mer veiledning for utarbeidelse av søknad.

Klage

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.