Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

SMIL er et miljøtilskudd, og det stilles strenge miljøkrav. Det vises spesielt til «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» § 3 vilkår.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Søknadsfrist 15. mai hvert år.

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og tiltaksstrategier.
Kommunestyret i Folldal har vedtatt lokale tiltaksstrategier for SMIL-midler 2024-2027:
Lokale tiltaksstrategier SMIL-midler i Folldal 2024-2027 (PDF, 3 MB)

I tiltaksstrategiene fra side 18, kap. 5 Sammenstilling prioriterte tiltak, finnes en detaljert oversikt over hvilke tiltak vi prioriterer for tilskudd fra SMIL-ordningen. 

Virkeområde

  • Gjelder for prosjekter / tiltak på landbrukseiendommer. Kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4.

Vilkår

For fullstendige vilkår vises det til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket § 3.

Fullstendig søknad med nødvendige vedlegg må foreligge, før søknaden kan behandles.

Søknad

Søknadsfrist er 15. mai hvert år.

Det skal søkes på fastlagt søknadsskjema via elektronisk søknadsløsning. Her er link til Landbruksdirektoratets side med link til søknadsskjema samt viktig informasjon "før du søker" og "utfylling av søknaden" :  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?resultId=0.0&searchQuery=SMIL 


Meldefrist for kostnadskrevende prosjekter; 15. januar hvert år - helst før.
Kommunen har frist 15. januar hvert år med å sende inn budsjett over behov for tilskuddsmidler for kommende år. Det er særlig viktig at ekstra kostnadskrevende  tiltak blir varsla til landbrukskontoret innen denne fristen.

Det gis normalt ikke tilskudd til prosjekter/tiltak som allerede er påbegynt eller utført. Søknaden bør først være godkjent og avgjort av kommunen før tiltaket påbegynnes.

For hydrotekniske tiltak (avskjæringsgrøfter og åpne kanaler) der tilskuddet ikke overstiger kr 10.000,- kan det søkes etter at tiltaket er gjennomført. For slike prosjekter gjennomføres det løpende saksbehandling gjennom året, med siste søknadsfrist 1. oktober. 

Veiledning Det vises spesielt til de lokale tiltaksstrategier for SMIL 2024-2027, link øverst på sida og det vises til forskrift for ordningen. I tillegg vises til nettsiden hos Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?resultId=0.0&searchQuery=smil


Aktuelle vedlegg til søknad om SMIL-midler vil være:

  • Bilder der dette viser nåsituasjonen.
  • Detaljert kostnadsoverslag av tiltaket skal foreligge enten på skjemaet eller på eget vedlegg.
  • Det skal legges ved kart som stedfester tiltaket. Kulturminner, områder viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.
  • For fellestiltak eller tiltak som berører grunneierinteresser fra andre enn søker, skal nødvendige avtaler for gjennomføring av tiltaket foreligge.
  • Gjødslingsplan for årets vekstsesong skal være på plass når det søkes.
  • For bygningsprosjekter; tegninger i målestokk i henhold til kvalitet som kreves for byggesaksbehandling.
     

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du vil ha mer veiledning for utarbeidelse av søknad.

Klage

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.