Tilskudd til tiltak i beiteområder

Søknadsfrist er 1. april hvert år. 
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (f.eks beitelag, grunneierlag) som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Tilskudd kan også gis til enkeltbrukere (som kan gis produksjonstilskudd i jordbruket), dersom det av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område. 

Ulike typer faste og mobile investeringstiltak det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende):

 • Sperregjerder. Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder.
 • Ferister. Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger. 
 • Bruer. Først og fremst bruer dimensjonert for føring av beitedyr.
 • Gjeterhytter. Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området. 
 • Sanke- og skilleanlegg 
 • Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier 
 • Saltsteinsautomater 
 • Transportprammer 
 • Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep mv.)
 • Elektronisk gjerde (f.eks av typen Nofence)

 

Det kan også gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a omfatte:

 • Planlegging og prosjektering av faste installasjoner
 • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
 • Vegetasjonskartlegging og utarbeidelse av planer (beitebruksplan, beredskapsplan, tiltaksplan mv) for utmarksbeite
 • Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
 • Prosjektretta arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene.


For 2024 har Folldal kommune fått et budsjett fra Statsforvalteren i Innlandet på 195.000 kr til videre fordeling på lokale prosjekter. 

Det er utarbeidet retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder i Folldal:

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder i Folldal (PDF, 80 kB)


Tiltaket må ikke igangsettes før søknaden er behandlet!

For mer informasjon om ordningen, se Landbruksdirektoratets nettside, hvor du finner regelverk, søkeveiledning og elektronisk søknadsskjema m.m:  https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

Hvis spørsmål, kontakt Anita Tellebon, landbrukskontoret i Folldal kommune, tlf 62 49 10 00. Eller epost: anita.tellebon@folldal.kommune.no