Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Hvilken utvikling i kommunen ønsker vi? Hvilken strategi skal vi ha for å nå ønsket utvikling? Samfunnsdelen skal være grunnlag for kommunens virksomhet og øvrige planer, og gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865