Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Høring og offentlig ettersyn for Folldal kommunes samfunnsdel 2023 - 2035

Forslag til mål og strategier i Folldal kommunes samfunnsdel 2023 – 2035 legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 24.03.2023 – 08.05.2023.

Plandokumenter: 

Innspill:
Skriftlige innspill til de foreslåtte målene og strategiene sendes per brev eller epost til:

Folldal kommune
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL

Epost: postmottak@folldal.kommune.no

Spørsmål:
Spørsmål i forbindelse med planforslaget kan rettes til:
Synnøve Kjønsberg, tlf. 488 82 865, epost: synnove.kjonsberg@folldal.kommune.no

 

 

Resultat på spørreundersøkelsen «Hva skal Folldal være i framtiden?» 

Kommunen mottok i alt 210 svar på spørreundersøkelsen og vi takker alle for at dere tok dere tid til å komme med innspill. Resultatet fra spørreundersøkelsen er presentert her: 

 

Presentasjon av øvrige innspill til kommune planens samfunnsdel

Innspill til samfunnsdelen har vært tema i Eldrerådet, Ungdomsrådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Det ble også avholdt er framtidsverksted på flerbrukshuset 22.09.2022. Innspillene herfra er presentert her: 

Klatrestativ i sentrum - Klikk for stort bilde


Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Hvilken utvikling i kommunen ønsker vi? Hvilken strategi skal vi ha for å nå ønsket utvikling? Samfunnsdelen skal være grunnlag for kommunens virksomhet og øvrige planer, og gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 48 88 28 65